Privacyverklaring Bewonerspanel

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is het onderzoeksbureau van de zeven Drechtstedengemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) en maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn kernwaarden in ons werk.

Zoals u hier kan lezen, gaan wij zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om, volgens richtlijnen die uw privacy waarborgen. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Uw antwoorden op vragen in vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk door ons verwerkt. Wij garanderen dat enquêtegegevens die wij verzamelen nooit tot individuele personen zijn te herleiden.

Contactgegevens

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Onderzoekcentrum Drechtsteden
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Telefoon secretariaat: (078) 770 3905

E-mail: OCD@drechtsteden.nl

 • Voor vragen over in het kader van de AVG kunt u mailen met de Functionaris Gegevensbescherming: FG@drechtsteden.nl.
 • Voor overige vragen kunt u mailen naar het Onderzoekcentrum Drechtsteden: OCD@drechtsteden.nl.
Welke persoonsgegevens hebben we van u?

Wij hebben alleen die persoonsgegevens van u, die u zelf aan ons heeft doorgegeven bij het invullen van het aanmeldformulier op onze website. Dit betreft in elk geval:

 • e-mailadres
 • postcode

Afhankelijk van of u de gegevens heeft ingevuld, betreft dit daarnaast:

 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam
 • straat en huisnummer

De hierboven genoemde gegevens slaan wij alleen op met uw toestemming. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken.

Waarvoor gebruiken we uw (persoons)gegevens?
 • E-mailadres:
  Dit gebruiken we om u een uitnodigingsmail (en eventueel daarna een herinneringsmail) te sturen voor de enquêtes van het bewonerspanel en u op de hoogte te brengen van onderzoeksuitkomsten van deze enquêtes. Daarnaast komt het af en toe voor dat we u een uitnodigingsmail sturen voor een enquête die niet door ons zelf is gemaakt, maar bijvoorbeeld door een student die een afstudeeropdracht uitvoert in opdracht van de gemeente of een enquête van een ander onderzoeksbureau. Dit betreft dan altijd een onderzoeksbureau dat een onderzoek uitvoert in opdracht van de gemeente. Wij geven nooit uw e-mailadres aan een ander onderzoeksbureau of externe partij; alle e-mails worden vanuit ons verstuurd. U kunt altijd zelf beslissen of u de een enquête wilt invullen.
   
 • Adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht:
  Deze gegevens gebruiken we om gericht digitale vragenlijsten en e-mails te kunnen versturen. Sommige vragen zijn bijvoorbeeld alleen interessant voor mensen in een bepaalde wijk of van een bepaalde leeftijdsgroep. Ook gebruiken we deze informatie om de representativiteit van ons bewonerspanel te kunnen bijhouden; dus om te kijken of het aandeel mannen en vrouwen en het aandeel deelnemers per wijk overeenkomt met het werkelijk aantal inwoners in uw wijk/gemeente. Tot slot gebruiken we deze gegevens om de onderzoeksresultaten over verschillende groepen te rapporteren. Het gaat er dan om een algemeen beeld van bijvoorbeeld een wijk of leeftijdsgroep te schetsen. Wij zullen nooit gegevens publiceren die herleidbaar zijn tot individuele personen. Op basis van uw adres delen wij u in het databestand met de onderzoeksresultaten in bij bijvoorbeeld uw woonwijk of leeftijdscategorie. Daarna verwijderen we uw adres en geboortedatum (en overige persoonsgegevens) uit de analyse. Uw persoonsgegevens worden dus niet gekoppeld aan de antwoorden die u in de vragenlijsten geeft. We rapporteren de onderzoeksresultaten als het gemiddelde voor bijvoorbeeld een wijk of leeftijdsgroep.
   
 • Naam:
  Hier doen wij meestal niets mee; dit gebruiken we alleen om u beter van dienst te kunnen zijn als u ons benaderd met een vraag.
Hoe garanderen we uw anonimiteit

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van digitale vragenlijsten, herinneringen en mails in het kader van het Bewonerspanel. Bij de analyse van alle ingevulde vragenlijsten verwijderen we uw persoonsgegevens uit het analysebestand. Op deze manier is uw anonimiteit gewaarborgd. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Dat betekent dat wij nooit gegevens mogen en zullen publiceren of aan derden mogen geven die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Hoe zit het met de herinnering?

Alleen als u een vragenlijst nog niet heeft ingevuld, ontvangt u een herinneringsmail. Hoe kan dat? Dat zit zo: Dit wordt automatisch bijgehouden door het computerprogramma. Wij drukken op de knop en de computer verstuurt automatisch een herinnering aan de mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld (zo hoeven we de mensen die al wel hebben gereageerd niet opnieuw aan te schrijven). De ingevulde vragenlijsten komen in een apart bestand te staan. Uw naam en de antwoorden die u geeft zijn dus niet gekoppeld.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. We bewaren uw persoonsgegevens zolang u deelnemer van ons Bewonerspanel bent. Mocht u zich in de toekomst uitschrijven uit het Bewonerspanel, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen .

Hoe beschermen we uw (persoons)gegevens?

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn conform de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Enige uitzondering hierop is de partij die de ons de benodigde software levert voor het bewonerspanel. Dit betreft het bedrijf Enalyzer Software Nederland B.V. Met deze partij hebben wij – zoals de AVG voorschrijft – afspraken gemaakt over de manier waarop zij de persoonsgegevens dienen te beschermen. Deze partij is gehouden aan strenge eisen en heeft zelf geen recht om uw persoonsgegevens in te zien of op een andere wijze te gebruiken.

Recht op vergetelheid en gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons hebt gesteld te laten wissen. Wij zullen dan alle gegevens die wij over u beschikken, zonder enige vertraging, uit ons systeem wissen. Ook heeft u het recht om uw gegevens aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Mocht u gebruik willen maken van deze rechten dan kunt u dit aan ons doorgeven via ocd@drechtsteden.nl. Binnen vier weken zullen we voldoen aan uw verzoek.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via ocd@drechtsteden.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Laatste update: oktober 2018