Privacyverklaring Bewonerspanel

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is het onderzoeksbureau van de Servicegemeente Dordrecht (onderdeel van de gemeente Dordrecht) en doet onderzoek voor de zeven Drechtstedengemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) en de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Het OCD voert voornamelijk onderzoeken uit voor en onder verantwoordelijkheid van deze organisaties. In dat geval zijn wij hun verwerker. Soms voeren wij de onderzoeken uit onder eigen verantwoordelijkheid waardoor wij zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn kernwaarden in ons werk. Zoals u hier kan lezen, gaan wij zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om, volgens richtlijnen die uw privacy waarborgen. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek.  Uw antwoorden op vragen in vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk door ons verwerkt. Wij garanderen dat enquêtegegevens die wij verzamelen niet tot individuele personen zijn te herleiden.

Contactgegevens

De gemeente Dordrecht, waar het OCD onderdeel van uitmaakt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: 

Onderzoekcentrum Drechtsteden, onderdeel van de Gemeente Dordrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht 
e-mail: OCD@drechtsteden.nl

Voor vragen in het kader van de AVG of overige vragen kunt u mailen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden: OCD@drechtsteden.nl.

Welke persoonsgegevens hebben we van u?

Wij hebben alleen die persoonsgegevens van u, die u zelf aan ons heeft doorgegeven bij het invullen van het aanmeldformulier op onze website. 
Dit betreft in elk geval: 

  • e-mailadres
  • postcode

Afhankelijk van of u de gegevens heeft ingevuld, betreft dit daarnaast:

  • geboortedatum
  • geslacht
  • naam
  • straat en huisnummer

Met uw aanmelding voor het Bewonerspanel geeft u ons toestemming om de hierboven genoemde gegevens op te slaan ten behoeve van onderzoek onder deelnemers van het Bewonerspanel.  U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde weer in te trekken, door u uit te schrijven bij het Bewonerspanel (via onze website: gegevens wijzigen of afmelden). Vanaf dat moment worden uw persoonsgegevens verwijderd uit ons Bewonerspanel deelnemersbestand. 

Waarvoor gebruiken we uw (persoons)gegevens?
  • e-mailadres: Dit gebruiken we om u een uitnodigingsmail (en eventueel daarna een herinneringsmail) te sturen voor de enquêtes van het bewonerspanel en u op de hoogte te brengen van onderzoeksuitkomsten van deze enquêtes. Daarnaast komt het af en toe voor dat we u een uitnodigingsmail sturen voor een enquête die niet door ons zelf is gemaakt, maar bijvoorbeeld door een student die een afstudeeropdracht uitvoert in opdracht van de gemeente of een enquête van een ander onderzoeksbureau. Dit betreft dan altijd een onderzoeksbureau dat een onderzoek uitvoert in opdracht van de gemeente. Wij geven nooit uw e-mailadres aan een ander onderzoeksbureau of externe partij; alle e-mails worden vanuit ons verstuurd. U kunt altijd zelf beslissen of u de een enquête wilt invullen.
  • adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht: Deze gegevens gebruiken we om gericht digitale vragenlijsten en e-mails te kunnen versturen. Sommige vragen zijn bijvoorbeeld alleen interessant voor mensen in een bepaalde wijk of van een bepaalde leeftijdsgroep. Ook gebruiken we deze informatie om de representativiteit van ons bewonerspanel te kunnen bijhouden; dus om te kijken of het aandeel mannen en vrouwen en het aandeel deelnemers per wijk overeenkomt met het werkelijk aantal inwoners in uw wijk/gemeente. Tot slot gebruiken we deze gegevens om de onderzoeksresultaten over verschillende groepen te rapporteren. Het gaat er dan om een algemeen beeld van bijvoorbeeld een wijk of leeftijdsgroep te schetsen. Wij zullen nooit gegevens publiceren die herleidbaar zijn tot individuele personen. Op basis van uw adres delen wij u in het databestand met de onderzoeksresultaten in bij bijvoorbeeld uw woonwijk of leeftijdscategorie. Daarna verwijderen we uw adres en geboortedatum (en overige persoonsgegevens) uit de analyse. Uw persoonsgegevens worden dus niet gekoppeld aan de antwoorden die u in de vragenlijsten geeft. We rapporteren de onderzoeksresultaten als het gemiddelde voor bijvoorbeeld een wijk of leeftijdsgroep.
  • naam: hier doen wij meestal niets mee; dit gebruiken we alleen om u beter van dienst te kunnen zijn als u ons benaderd met een vraag. 
Hoe garanderen we uw anonimiteit

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van digitale vragenlijsten, herinneringen en mails in het kader van het Bewonerspanel. Bij de analyse van alle ingevulde vragenlijsten verwijderen we uw persoonsgegevens uit het analysebestand. Op deze manier is uw anonimiteit gewaarborgd (zie ook de informatie eerder in deze privacyverklaring bij het onderwerp 'Waarvoor gebruiken we uw (persoons)gegevens?'. We zijn wat dat betreft gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Onderzoek en Statistiek. Dat betekent dat wij nooit gegevens mogen en zullen publiceren of aan derden mogen geven die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Hoe zit het met de herinnering?

Alleen als u een vragenlijst nog niet heeft ingevuld, ontvangt u een herinneringsmail. Hoe kan dat? Dat zit zo: Dit wordt automatisch bijgehouden door het computerprogramma. Wij drukken op de knop en de computer verstuurt automatisch een herinnering aan de mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld (zo hoeven we de mensen die al wel hebben gereageerd niet opnieuw aan te schrijven). 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

​​​​​Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. We bewaren uw persoonsgegevens zolang u deelnemer van ons Bewonerspanel bent. Mocht u zich in de toekomst uitschrijven uit het Bewonerspanel, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.​​​​​

Hoe beschermen we uw (persoons)gegevens?

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn conform de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Enige uitzondering hierop zijn de partijen die ons de benodigde software leveren voor het bewonerspanel. Met deze partijen hebben wij – zoals de AVG voorschrijft –  afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst over de manier waarop zij de persoonsgegevens dienen te beschermen.  Deze partijen zijn gehouden aan strenge eisen en hebben zelf geen recht om uw persoonsgegevens in te zien of op een andere wijze te gebruiken.

Welke rechten heeft u?

De AVG geeft diverse rechten, bijvoorbeeld om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Omdat wij uw gegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden, kunnen wij echter geen gehoor geven aan het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op beperking en het recht op vergetelheid, voor zover dit de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. Dit betekent dat u enkel het recht heeft om bezwaar  te maken als u vindt dat de verwerking geen rechtmatige grondslag heeft. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Wilt u bezwaar indienen tegen deze gegevensverwerking, dan dient u daarvoor digitaal een verzoek in bij de gemeente Dordrecht via deze link.

Wilt u zich uitschrijven bij het bewonerspanel, dan kunt u dat zelf doen via onze website: gegevens wijzigen of afmelden Mocht dit niet lukken, dan kunt u ons hierover mailen: OCD@drechtsteden.nl.​​​​

Heeft u een vraag of klacht?

Als u algemene vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via OCD@drechtsteden.nl. Ook als u klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze naar dit e-mailadres sturen. 

Komen we er samen niet uit? Dan heeft u volgens de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen. Dit doet u bij de privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast hebben we binnen onze organisatie een functionaris gegevensbescherming (FG). Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u speciale vragen over het toezicht op de privacy binnen uw gemeente of het OCD? Dan mag u deze vraag stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te beschermen.

Laatste update: oktober 2023