Monitor Agenda 2030

Met de Agenda 2030 wordt geïnvesteerd in het sociaal-economisch en leefklimaat en de toekomst van Dordrecht. De Agenda 2030 is een breed programma dat zich richt op groei van bevolking, groei van werkgelegenheid, groei van economie en behoud van publieke voorzieningen.

Deze doelen zijn vertaald in factoren waar Dordrecht prioriteit aan geeft om de doelen te bereiken. Het programma investeert in ondernemerschap, menselijk kapitaal, kennisinfrastructuur, fysieke infrastructuur en het leefklimaat, factoren die samen de stedelijke economie doen draaien. Deze monitor volgt de ontwikkelingen op deze factoren, met name:

  • Lage werkloosheid
  • Aandeel hbo en wo in beroepsbevolking
  • Onderwijskwaliteit
  • Bereikbaarheid
  • Afwezigheid van luchtvervuiling en (geluids)overlast
  • Woningaanbod (betaalbaarheid, kwaliteit en percentage koopwoningen)

Uitgangspositie

In vergelijking met andere grote gemeenten staat Dordrecht hoog in de woonaantrekkelijkheidsindex, maar laag op de sociaal-economische index. Dordrecht is nu gemiddeld MKB-vriendelijk. Er zijn nog enkele verbeterpunten genoemd. Evenals in de rest van Nederland is de arbeidsmarkt zeer krap te noemen. Het aantal vacatures is vooral hoog in de technische beroepen en transport en logistiek en bedrijfseconomische en administratieve beroepen. De zeer krappe arbeidsmarkt is gunstig voor werkzoekenden die sneller een baan kunnen vinden. Het aantal banen is een hoofddoelstelling van de Agenda 2030 en in de afgelopen periode. In de periode 2018 t/m 2021 heeft de gemeente ondersteund bij 3.264 nieuwe banen. Onder andere zijn er zo’n 1.500 start ups per jaar.

Mede door de vestiging van nieuwe bedrijven nam de werkgelegenheid voor Dordtenaren toe van 20.000 banen naar 21.100 banen (+5,5%) en de inkomende pendel nam toe van 33.600 banen tot 35.700 (6,3%). De uitgaande pendel nam nauwelijks toe.
De werkloosheid is op zich laag, maar wel iets hoger dan in Nederland. Het aandeel huishoudens in Dordrecht met een minimum inkomen (lager dan 110% van het sociaal minimum) is 12% ten opzichte van 10% gemiddeld in Nederland. Ook het aandeel hoger opgeleiden onder de werkzame beroepsbevolking ligt in Dordrecht iets lager dan landelijk gemiddeld (41,4%). De gemiddelde score voor de Centrale Eindtoets in Dordrecht ligt in 2018 ruim 1 punt en in 2021 bijna 2 punten onder het gemiddelde van Nederland. Bij rekenen wordt door 8% het referentieniveau niet gehaald.

Het aantal woningen in Dordrecht is in de afgelopen 5 jaar toegenomen met 1,1%. In Nederland was de toename 3,6%. Met name is door nieuwbouw en verkopen het aantal koopwoningen in Dordrecht toegenomen met 1.202 (+3,9%). In Nederland nam het aantal koopwoningen toe met 5,3%. Door sloop daalde het aantal woningen in de corporatiesector. Het aantal nieuwbouwwoningen was in 2021 met 505 ruim hoger dan in de jaren daarvoor.In komende jaren staan bovendien veel nieuwbouwplannen in de steigers en worden naar verwachting veel woningen opgeleverd, waarbij zal worden voldaan aan de terugbouw van een groot deel van de sociale huurwoningen. De snelwegen en N3 zorgt voor plaatselijk een mindere luchtkwaliteit, hoewel deze langzaamaan verbetert. In Dordrecht is verder relatief veel groen per inwoner door de ligging aan de Biesbosch.