Monitor Agenda 2030 - Eenmeting 2023

Met de Agenda 2030 investeert de gemeente Dordrecht in het sociaal-economisch en leefklimaat en de toekomst van Dordrecht. De Agenda 2030 is een breed programma, gestart in 2021, dat zich richt op groei van de bevolking, groei van de werkgelegenheid, groei van de economie en behoud van publieke voorzieningen.

De doelen zijn vertaald in factoren waaraan Dordrecht prioriteit geeft. Het programma investeert in ondernemerschap, menselijk kapitaal, kennisinfrastructuur, fysieke infrastructuur en het leefklimaat. Deze monitor is een eenmeting en toont de ontwikkelingen op deze factoren, met name:

-    werkloosheid
-    aandeel ho in beroepsbevolking
-    onderwijskwaliteit
-    bereikbaarheid
-    luchtvervuiling en (geluids)overlast
-    woningaanbod
 

Eenmeting

In vergelijking met andere grote gemeenten staat Dordrecht bovengemiddeld in de woonaantrekkelijkheidsindex, maar benedengemiddeld in de sociaal[1]economische index. Eind 2022 is de arbeidsmarkt in de Drechtsteden zeer krap. Er is in verhouding tot het aanbod veel vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Dat is gunstig voor werkzoekenden. De ontwikkeling van de krapte op de arbeidsmarkt in de Drechtsteden is vergelijkbaar met die van Nederland. Het aantal vacatures in de Drechtsteden is vooral groot in de technische beroepen, gevolgd door bedrijfseconomische en administratieve beroepen, transport en logistiek en commerciële beroepen. Voor nagenoeg elke beroepsgroep is sprake van een grote toename sinds 2020. Het aantal banen is een hoofddoelstelling van de Agenda 2030. In de periode 2018 t/m 2021 heeft de gemeente ondersteund bij 3.264 nieuwe banen.

In 2022 telde Dordrecht ruim 2.100 start ups (gestarte vestigingen inclusief zelfstandigen). Mede door de vestiging van nieuwe bedrijven nam het aantal Dordtenaren met een baan in de gemeente toe naar 24.300 eind 2021. De afgelopen jaren is de werkloosheid afgenomen. Ten opzichte van 2018 is het aandeel werklozen met ongeveer 30% kleiner geworden. In 2022 was het werkloosheidspercentage in Dordrecht 3,8%. Dat was iets meer dan dat van Nederland (3,5%). Ook het aandeel huishoudens met een inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum, is kleiner geworden. In Dordrecht bedraagt dat aandeel 11,7%. Voor Nederland is dat 10%. Het aandeel hoger opgeleiden onder de werkzame beroepsbevolking in Dordrecht is 37%. Landelijk is dat 42%.

Het aantal woningen in Dordrecht is in de afgelopen 5 jaar toegenomen met 2,8%. In Nederland was de toename 4,7%. Met name is door nieuwbouw en verkopen het aantal koopwoningen in Dordrecht toegenomen met 1.379 (+6,2%). In Nederland nam het aantal koopwoningen toe met 6,4%. Door sloop daalde het aantal woningen in de corporatiesector. Het aantal nieuwbouwwoningen was in 2022 met 179 lager dan in de jaren daarvoor. In komende jaren staan wel veel nieuwbouwplannen in de steigers en worden naar verwachting veel woningen opgeleverd, waaronder betaalbare woningen in het algemeen en de sociale huurwoningen ter compensatie van de gesloopte woningen. De snelwegen en N3 zorgen voor plaatselijk een mindere luchtkwaliteit, hoewel deze langzaamaan verbetert. In Dordrecht is verder relatief veel groen per inwoner door de ligging aan de Biesbosch.