Monitor Agenda Dordrecht 2030

Met de Agenda Dordrecht 2030, gestart in 2021, wordt geïnvesteerd in het sociaal-economisch en leefklimaat en de toekomst van Dordrecht.

Deze monitor is een tweemeting en toont de ontwikkelingen op factoren die de stedelijke economie doen draaien, met name:

  • werkloosheid
  • aandeel ho in beroepsbevolking
  • onderwijskwaliteit
  • bereikbaarheid
  • luchtvervuiling en (geluids)overlast
  • woningaanbod (betaalbaarheid, kwaliteit en percentage koopwoningen)

Observaties:

In vergelijking met andere grote gemeenten staat Dordrecht bovengemiddeld in de woonaantrekkelijkheidsindex, maar benedengemiddeld in de sociaal-economische index. 

Eind 2023 is de arbeidsmarkt in de Drechtsteden zeer krap (zelfs nog wat krapper dan Nederland gemiddeld) Er is in verhouding tot het aanbod veel vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Dat is gunstig voor werkzoekenden. Er stonden eind 2023 6800 vacatures open. Het aantal vacatures in de Drechtsteden is vooral groot in de technische beroepen, gevolgd door bedrijfseconomische en administratieve beroepen, transport en logistiek en commerciële beroepen. Voor nagenoeg elke beroepsgroep is sprake van een grote toename sinds 2020. Het aantal banen is een hoofddoelstelling van de Agenda 2030.

In 2023 telde Dordrecht bijna 2.150 start ups (gestarte vestigingen inclusief zelfstandigen). Mede door de vestiging van nieuwe bedrijven nam het aantal Dordtenaren met een baan in de gemeente met 1500 toe naar 25.800 eind 2022. 

De afgelopen jaren is de werkloosheid afgenomen. Ten opzichte van 2018 is het aandeel werklozen met ongeveer 30% kleiner geworden. In 2023 was het werkloosheidspercentage in Dordrecht 3,7%. Dat ligt nu bijna op het gemiddelde van Nederland (3,6%). Ook het aandeel huishoudens met een inkomen lager dan 110% van het sociaal minimum, is kleiner geworden. In Dordrecht bedraagt dat aandeel 11,4%. Voor Nederland is dat 9,6% (2022). Het aandeel hoger opgeleiden onder de werkzame beroepsbevolking in Dordrecht is 35%. Landelijk is dat 41%. 

De bouwproductie was in 2023 hoger dan in 2022. Het aantal nieuwbouwwoningen was in 2023 met 693 relatief hoog, waaronder 333 betaalbare huurwoningen. In de afgelopen zes jaar werden 3.617 woningen toegevoegd en 1.400 woningen onttrokken. Het aantal woningen nam toe met 2.217 (370 per jaar). Voornamelijk het aantal koopwoningen is toegenomen als gevolg van nieuwbouw en verkopen.

De snelwegen en N3 zorgen voor plaatselijk een mindere luchtkwaliteit, hoewel deze langzaamaan verbetert. In Dordrecht is verder relatief veel groen per inwoner door de ligging aan de Biesbosch. 

In Dordrecht is de ervaren gezondheid iets minder dan gemiddeld in Nederland. Opvallend is zowel in Nederland als in Dordrecht de daling in 2022 in vergelijking met 2020. Dat wordt verklaard door de Coronamaatregelen en -periode die voor mensen een grote impact op het welbevinden hebben gehad.