Monitor Dordtse initiatieven - een nulmeting, winter 2019

De gemeente Dordrecht zet de komende jaren in op het beter faciliteren van initiatieven uit de Dordtse samenleving. Inwoners, commerciële partijen en maatschappelijke organisaties kunnen initiatieven indienen voor een buurt, wijk of de hele stad. Wat vraagt dit van de medewerkers? Hoe staat de Dordtse samenleving hier tegenover? In hoeverre leert de organisatie van de opgedane ervaringen? Om de ontwikkelingen te kunnen volgen heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden hier onderzoek naar uitgevoerd.

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het onderzoek trekken we de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • De samenwerking met de stad wordt door zo goed als iedereen verwelkomt. En over de gehele linie bekeken waarderen de initiatiefnemers de inzet van de gemeente bij het faciliteren van initiatieven. Ze geven hiervoor als rapportcijfer een 7,5 – wat zelfs hoger is dan de 6,8 die de medewerkers geven. De leden van het bewonerspanel die ook wel eens een initiatief indienden geven duidelijk een lager rapportcijfer, een 5,1.
  • Dit verschil komt mede doordat er twee typen initiatieven zijn: initiatieven als reactie op verzoeken vanuit de gemeente en spontane initiatieven. Voor de laatste categorie moet je als initiatiefnemer beter de weg weten en vanuit de medewerkers gezien is het lastiger om ermee om te gaan. Dit resulteert erin dat 80% van de 'initiatieven-opaanvraag' geheel worden uitgevoerd, bij de spontane initiatieven ligt dit op 38%.
  • Er bestaat veel behoefte aan duidelijkheid. Tijdens gespreken kwam de wens naar voren om dit te realiseren via één centraal aanspreekpunt waar initiatieven binnenkomen: een projectleider die een initiatief beoordeelt, toetst, uitzet bij een medewerker en een tijdje later contact opneemt met de initiatiefnemer om te horen hoe het gaat.
  • Er bestaat een spanningsveld tussen de behoefte van burgers aan een meedenkende overheid en het Dordtse beleid om het initiatief bij de initiatiefnemers te laten.
  • Een laatste opvallende uitkomst: minder dan de helft van de medewerkers geeft aan dat men binnen de gemeente Dordrecht weet wat er speelt in de Dordtse samenleving.