Monitor Groeiagenda 2020

De gemeenten van de Drechtsteden hebben gezamenlijk de Groeiagenda 2030 opgesteld. Daarin zijn de ambities voor de opgaven 'Bouwen en Wonen', 'Economie en Werken', 'Bereikbaarheid en mobiliteit ' en 'Energietransitie' benoemd. Met de Groeiagenda werken de gemeenten van de Drechtsteden aan vier opgaven: 25.000 nieuwe woningen, 30.000 extra arbeidsplaatsen, energieneutraliteit in 2050 en een verbetering van de bereikbaarheid via weg, spoor en water.

Waar doelen worden opgesteld is het van belang om te monitoren of deze ook worden behaald. In het Rapport van de commissie Deetman is dat ook als zodanig voor de Groeiagenda aangegeven. Het is de wens om inzichtelijk te maken wat de voortgang van de ambitie is.

Deze eerste monitor bevat ontwikkelingen op gebied van bouwen en wonen, economie en werken, bereikbaarheid en mobiliteit en energietransitie die door het OCD bij elkaar zijn gebracht. De Monitor is ter kennis gebracht aan gemeenten. Het is aan de gemeenten om verdere (in)kleuring te geven aan de Monitor en de aandachtspunten (mede) op te pakken door waar nodig lokale keuzes te maken en/of activiteiten in te zetten.

Conclusies

Per opgave zijn ontwikkelingen van de meest relevante indicatoren in beeld gebracht. Bij de meeste indicatoren is sprake van een stijgende lijn en worden zichtbare resultaten geboekt. Als voorbeeld is op gebied van woningbouw er, na jaren van beperkte productie, een toename in afgegeven bouwvergunningen en opgeleverde woningen te zien. Dit stemt hoopvol al komen de aantallen nog niet in de buurt om de 25.000 in 2030 te halen. Op basis van de Monitor heeft het Monitoringsoverleg een aantal aandachtspunten benoemd die zij willen meegeven bij de besprekingen van de Monitor in de zeven gemeenteraden van de Drechtsteden, die eind 2020 plaatsvinden.