Prattenburg, buurtbewoners over de herinrichting van hun straat

Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische kwaliteit, maar ook om de tevredenheid van de inwoners. Stadsbeheer heeft in 2015 diverse rioolvervangingsprojecten en herinrichtingsprojecten in uitvoering.

Conclusies

Ruim zeven op de tien bewoners heeft veel gemerkt van het realiseren van een ander type snelheidsremmers en de vervanging van betonklinkers door rode gebakken klinkers. Van het aanpassen van de openbare verlichting en het planten van ander soort groen hebben bewoners minder van gemerkt.

Communicatie

Bijna negen op de tien bewoners hebben de brieven en uitnodigingen ontvangen en daarvan heeft 90% ze helemaal of deels gelezen. 14% hebben ook de informatie op de website gezien. Zeven op de tien vinden de verstrekte informatie voldoende en 13% vindt deze onvoldoende omdat men laat informatie kreeg, de plankaart slecht leesbaar was of een bijeenkomst en uitvoering uitgesteld werd. Het liefst wordt men via een brief of een bijeenkomst in de buurt geïnformeerd.

Inbreng bewoners

Vier op de tien bewoners zijn aanwezig geweest bij de inloopavond op 12 november 2013, de inloopavond over de uitvoering op 16 juli 2014 is door 28% bezocht. Drie op de tien bewoners hebben zelf inbreng gehad bij de ontwerpfase. Ruim 80% is van mening voldoende betrokken te zijn geweest bij het project. De communicatie tussen september 2014 en juni 2015 was voldoende (64%).

Uitvoering project

Tijdens de uitvoeringsfase was er in de directiekeet op het Van Lunenburgplein een spreekuur. Dit was bekend bij 60% van de bewoners en 10% heeft daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.

Slechts de helft van de bewoners die een klacht heeft ingediend vindt dat de afhandeling van klachten voldoende is gebeurd, omdat men goed luisterde en meteen antwoord gaf. Wanneer men de afhandeling onvoldoende vond, komt dat doordat er met de klacht niets gedaan is (9x genoemd) of omdat pas na lang aandringen wat aan de klacht gedaan is (4x genoemd).

Drie kwart van de bewoners is van mening dat de uitvoering langer duurde dan nodig was en de helft vindt dat er meer overlast van de uitvoering was dan noodzakelijk. Overlast werd vooral ervaren door het tekort aan parkeerplaatsen (8x genoemd), die in gebruik waren voor de opslag van stenen en het stallen van machines. Verder werden genoemd het lawaai (5x) en de lange duur (4x).

Positief vond men het contact met de werklui, die vriendelijk en behulpzaam waren (13x genoemd) en het uiteindelijk zo opgeknapt is (4x).

Resultaat

Voor zeven op de tien bewoners voldoet het resultaat aan de verwachtingen. Driekwart is tevreden over het resultaat. Het project in totaal wordt gewaardeerd met een 6,9, evenals het resultaat.