Toutenburg, buurtbewoners over de herinrichting van hun straat

Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische kwaliteit, maar ook om de tevredenheid van de inwoners. Stadsbeheer heeft in 2015 diverse rioolvervangingsprojecten en herinrichtingsprojecten in uitvoering.

Conclusies

Acht op de tien bewoners heeft veel gemerkt van de vervanging van betonklinkers door rode gebakken klinkers. Van de ophoging van de verharding heeft zeven op de tien veel gemerkt.

Communicatie

Bijna iedereen heeft de brieven en uitnodigingen van de gemeente ontvangen en heeft die ook geheel of gedeeltelijk gelezen. Drie kwart vindt de informatievoorziening goed en wil het liefst geïnformeerd worden door een brief (86%) of per email (5x genoemd). De eerste informatie was goed en tijdig, latere informatie bij de uitloop van het project was onvoldoende.

Inbreng bewoners

Een kwart van de bewoners is aanwezig geweest bij de informatieavond op 16 juli 2014. Twee derde is van mening dat de bewoners redelijk tot voldoende bij het project betrokken zijn. Wel vinden ze het jammer dat er geen mogelijkheid was tot inspraak (4x genoemd). Het gemiddeld cijfer voor de inbreng van bewoners is dan ook laag (5,6). Zes op de tien bewoners vindt dat de communicatie tijdens het project goed verlopen is.

Uitvoering project

Tijdens de uitvoeringsfase was er in de directiekeet op het Van Lunenburgplein een spreekuur. Dit was bekend bij 43% van de bewoners en 27% heeft daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Slechts 45% van de bewoners die een klacht hebben ingediend vindt dat de afhandeling van klachten voldoende is gebeurd. De anderen vonden dat er niet werd gereageerd op klachten, die soms nog steeds niet zijn verholpen. Bijna acht op de tien bewoners vindt dat de uitvoering langer duurde dan nodig was.

Overlast werd vooral veroorzaakt door slechte bereikbaarheid of zelfs onbereikbaarheid van het woonerf (11x genoemd) en parkeerproblemen (10x). Daarnaast worden ook nog geluidsoverlast (7x) en de onnodig lange duur van het project (5x) genoemd. De oplossing voor de overlast wordt een betere planning genoemd (8x). De bewoners hebben de werklui ervaren als positieve, hardwerkende en aardige mensen die netjes werkten.

Resultaat

Voor 84% van de bewoners voldoet het resultaat aan de verwachtingen. Acht op de tien is tevreden over het resultaat. De meeste bewoners zijn blij met de mooie straten met rode klinkers en frisse uitstraling (17x genoemd). Bijna eenvijfde is niet tevreden over het resultaat: zij zijn van mening dat de bestrating schots en scheef is met te veel hergebruik van oud en kapot materiaal.

Het project in totaal wordt gewaardeerd met een 6,9, het resultaat krijgt een 7,3. Het advies voor andere projecten is: beter en eerder communiceren en vooral blijven communiceren ook tijdens het project.