Dordrecht – Informatiebehoefte Dordt

De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft zij het afgelopen jaar gewerkt aan voorstel voor de Bibliotheek van de toekomst. In het voorstel is de Bibliotheek van de toekomst een informatie- en kennisexpert: een inspirerende plek om informatie en kennis op te doen en te delen. Om tot dit voorstel te komen, heeft input van de inwoners van Dordrecht een grote rol gespeeld. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van inwoners van Dordrecht. In deze factsheet leest u de resultaten van een enquête onder het Bewonerspanel Dordrecht.

Conclusies

Manieren van kennis en informatie verzamelen

Internet meest gebruikte en meest wenselijke informatiebron

Acht op de tien panelleden gebruiken momenteel internet als informatiebron. Dit geldt zowel voor het opzoeken van informatie over dingen die hen interesseren (zoals een hobby) als voor het verzamelen van meer praktische kennis over bestaande regelingen met instanties Voor de praktische informatie informeren panelleden momenteel ook vaak rechtstreeks bij een instantie (66%). Ook als we vragen waar zij het liefste hun informatie zouden zoeken, komen deze twee bronnen naar voren.

Praktische info wat moeilijker te vinden dan interessante info

Een derde van de panelleden vindt het niet altijd duidelijk waar zij de praktische info kunnen vinden die ze zoeken (voor interessante info bedraagt dit 15%). Zes op de tien ervaren wel eens belemmeringen bij het opdoen van praktische kennis en van hen ervaart één op de tien deze belemmeringen vaak en nog eens vier op de tien soms. Behalve de algemene belemmering 'niet weten waar welke informatie te vinden is', hebben de belangrijkste belemmeringen ermee te maken dat het een hele zoektocht is om op internet te vinden wat je zoekt en dat relevantie en betrouwbaarheid van informatie soms moeilijk te bepalen is. Deze zelfde belemmeringen staan bovenaan als het gaat om interessante info, al worden deze minder vaak genoemd. Mensen ervaren dan ook überhaupt wat minder belemmeringen bij het zoeken naar interessante informatie (45%) dan bij het zoeken naar praktische informatie (59%).

Invulling centraal informatiepunt

Digitaal zoekprogramma kwalitatief betere informatiebronnen van belang

Als je de panelleden vraagt welke soorten voorzieningen er volgens hen een plek moeten krijgen in het centraal informatiepunt, dan is er de meeste behoefte aan een digitaal zoekprogramma dat resultaten zoekt in de kwalitatief betere informatiebronnen (77%) en vragen kunnen stellen aan een onafhankelijk deskundig persoon (70%). De minste bijval krijgt de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen aan en in gesprek te gaan met andere inwoners (ervaringsdeskundigen), maar ook dit aspect wordt nog door een aanzienlijk deel (39%) van belang gevonden voor het centraal informatiepunt.

Bereidheid om eigen kennis te delen

Een kleine één op de tien panelleden (7%) zegt zeker wel bereid te zijn om hun eigen kennis te delen door een paar uur per maand andere mensen te helpen bij hun kennis- en informatiebehoefte en vragen te beantwoorden. Zo'n 46% van de panelleden is hier (waarschijnlijk) niet toe bereid. Een ongeveer even grote groep van 47% van de panelleden zegt hier misschien toe bereid te zijn en twijfelt met name nog of ze hier de tijd voor kunnen vinden.

Eén op de vijf verwacht zeker gebruik te maken van centraal informatiepunt

Eén op de vijf panelleden verwacht zeker gebruik te gaan maken van het centraal informatiepunt (als hierin de voorzieningen komen die hij/zij van belang vindt voor zo'n centraal informatiepunt). Een derde verwacht er waarschijnlijk géén gebruik van te maken.

Enige interesse voor abonnementsvorm digitale informatie- database

Eén op de tien panelleden verwacht zeker gebruik te gaan maken van een abonnementsvorm waarmee toegang verkregen wordt tot vrijwel alle digitale informatie-databases en media. De helft verwacht er waarschijnlijk géén gebruik van te maken.

Voorkeur voor zowel gebouw als digitaal

Hoe zou het centraal informatiepunt vorm moeten krijgen? Moet dit een gebouw zijn dat men kan bezoeken? Of juist een digitale voorziening die men vanuit huis kan raadplegen? Twee derde van de panelleden vindt dat het centraal informatiepunt én als digitale voorziening én als fysiek gebouw vorm moet krijgen. Eén op de tien maakt het niet uit, maar vrijwel niemand geeft de voorkeur aan alléén een gebouw.
Voorzieningen die volgens de panelleden in zo'n gebouw thuis horen zijn met name computers (85%), gratis internet (81%), een spreekuur waar je terecht kunt met vragen of voor hulp bij het regelen van zaken met instanties (67%) en boeken (66%). Vooral van de boeken verwacht ook een aanzienlijk deel (57%) zelf wel een paar keer per jaar gebruik te gaan maken. Maar ook voor het spreekuur (47%) en het gratis internet (43%) is dit aandeel vrij aanzienlijk. Internet tegen betaling vinden de panelleden niet wenselijk en het verwachte gebruik ligt dan ook laag.