Communicatie en Bestuur Alblasserdam

De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

Conclusies

Communicatie

Voor het volgen van nieuws OVER de gemeente, geven de meeste inwoners de voorkeur aan lokale informatiekanalen, met name het huis-aan-huisblad de Klaroen en de lokale nieuwswebsite(s) (alblasserdamsnieuws.nl en alblasserdam.net). Als het gaat om nieuws VAN de gemeente, dan heeft de meerderheid de voorkeur voor een brief op maat, het Gemeentenieuws of een digitale nieuwsbrief. En als men vragen heeft, dan geven inwoners de voorkeur aan de e-mail, een persoonlijk afspraak of de telefoon. We hebben aan de inwoners ook gevraagd over welk thema men met de gemeente in gesprek zou willen gaan. Vaak genoemd zijn onderwerpen uit de leefomgeving, zoals onderhoud, groen, parkeren, verkeer en afval.

Het Gemeentenieuws wordt door tweederde van de inwoners regelmatig gelezen. Het gebruik van de gemeentelijke websites neemt echter duidelijk toe. Ongeveer de helft van de inwoners bezoekt af en toe of regelmatig de website van de gemeente. In 2015 was dat nog een kwart. De gebruiksvriendelijkheid van de website zou nog kunnen verbeteren, deze wordt in vergelijking met de websites van andere gemeenten relatief laag beoordeeld. Ook zijn inwoners van Alblasserdam relatief minder tevreden over de aangeboden informatie op de website.

De waardering voor gemeentelijke informatie is gelijk gebleven (van een 7,0 in 2015 naar 6,9 in 2017). Dat is beter dan het landelijke gemiddelde van 6,6 in 2017. Inwoners waarderen het Gemeentenieuws met het rapportcijfer 6,9, de gemeentelijke website met een 6,5 en de sociale media van de gemeente, (zoals Twitter, Facebook, Linkedin) met een 6,1. Minder dan 10% van de inwoners van Alblasserdam heeft voorkeur voor (één van de) sociale media, voor nieuws VAN de gemeente heeft Facebook dan de voorkeur, voor het stellen van vragen WhatsApp.

Bestuur

Ongeveer tweederde van de inwoners van de Alblasserdam wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Er zijn verschillende manieren waarop men betrokken kan worden. De meest genoemde manieren zijn opinieonderzoek, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatie bijeenkomsten.

Inwoners van de Alblasserdam zijn iets positiever dan gemiddeld in de Drechtsteden over betrokkenheid, inspraak en participatiemogelijkheden binnen de gemeenten. Daarbij zijn inwoners er het meest positief over dat de gemeente in de mening van haar burgers geïnteresseerd is. Ook zijn relatief veel inwoners het ermee eens dat de gemeente de burgers en organisaties voldoende uitnodigt om met ideeën en initiatieven te komen. Een aandachtspunt is de invloed die burgers hebben. Daarover zijn inwoners verhoudingsgewijs het minst positief: 39% vindt de invloed op wat de gemeente doet niet voldoende. En één derde is het oneens met de stelling dat burgers voldoende betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijke plannen.

Vertrouwen in de gemeente

Het vertrouwen van inwoners in de gemeente is in vergelijking met 2015 iets toegenomen. In 2015 gaf 77% aan redelijk of volledig vertrouwen te hebben. Dat is nu 79% geworden, dat is vergelijkbaar aan het gemiddelde in de Drechtsteden. Het aandeel inwoners dat aangeeft dat het vertrouwen in het afgelopen jaar is afgenomen, bleef gelijk (15% naar 14%). Bij 16% is het vertrouwen toegenomen. Voor de toename van vertrouwen valt op dat de burgemeester relatief vaak is genoemd. Bij de toelichting over de afname van vertrouwen worden uiteenlopende zaken genoemd, zoals geldbesteding.

Over het algemeen zijn inwoners positief over de gemeente. Wel valt het hoog aandeel op dat een neutraal oordeel heeft. Het hoge aandeel dat zich niet vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad (29%) is hier het belangrijkste aandachtspunt.

Verbeterpunten volgens burgers

Tot slot hebben we de inwoners gevraagd naar een rapportcijfer voor het gemeentebestuur. Gemiddeld krijgen de Drechtstedengemeenten het rapportcijfer 6,6, dit is vergelijkbaar aan 2015; 16% geeft een onvoldoende. Het rapportcijfer is in alle gemeenten ongeveer gelijk. In Alblasserdam gaat het om algemene verbeterpunten zoals beter luisteren, openheid en zichtbaarheid van het bestuur. Inwoners wensen tweerichtingsverkeer, ten eerste stelt men er prijs op dat de gemeente (bestuur en ambtenaren) zich informeert en daardoor weet wat er in de gemeente speelt) en vervolgens is de verwachting dat er (meer) rekening met de opinie van inwoners wordt gehouden.