Communicatie en Bestuur Dordrecht

De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

Conclusies

Op de meeste punten is in Dordrecht niet zoveel veranderd ten opzichte van 2015. Zo bleef het gemiddeld rapportcijfer voor gemeentelijke informatie min of meer gelijk (6,8 - 6,9) en het rapportcijfer voor het gemeentebestuur op een 6,5.

Communicatie

Voor het volgen van nieuws OVER de gemeente, geven de meeste inwoners de voorkeur aan schriftelijke informatiekanalen, met name het huis-aan-huisblad en krant/dagblad. Als het gaat om nieuws VAN de gemeente, dan heeft de meerderheid de voorkeur voor een brief op maat, een digitale nieuwsbrief of het Gemeentenieuws. En als men vragen heeft, dan geven inwoners de voorkeur aan de e-mail, een persoonlijke afspraak of telefoon.

We hebben aan de inwoners ook gevraagd over welk thema men met de gemeente in gesprek zou willen gaan. Vaak genoemd zijn onderwerpen uit de leefomgeving, zoals verkeer, parkeren, onderhoud, groen, geluid, de buurt, hondenpoep, afval en handhaving. Specifiek voor Dordrecht wordt ook de binnenstad genoemd.

Het Gemeentenieuws wordt door ruim zes op de tien inwoners regelmatig gelezen. Het gebruik van de gemeentelijke websites neemt echter duidelijk toe. Ongeveer zes op de tien inwoners bezoekt af en toe of regelmatig de website van de gemeente. In 2015 was dat nog maar ruim drie op de tien. De website krijgt van de Dordtenaren het rapportcijfer 7,0. 29% geeft er een 8 of hoger voor.

De waardering voor gemeentelijke informatie is gelijk gebleven (nu 6,9), vergelijkbaar aan het gemiddelde in de regio. Inwoners waarderen het Gemeentenieuws met het rapportcijfer 6,9, de gemeentelijke website met een 7,0 en de sociale media van de gemeente met een 6,2. Ongeveer 10% van de inwoners van Dordrecht heeft voorkeur voor (één van de) sociale media, voor nieuws VAN de gemeente heeft Facebook dan de voorkeur, voor het stellen van vragen WhatsApp.

Bestuur

Bijna driekwart van de inwoners van Dordrecht wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Er zijn verschillende manieren waarop men betrokken kan worden. De meest genoemde manieren zijn opinieonderzoek, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatie bijeenkomsten of een internetforum.

Dordtenaren zijn vaker negatief dan positief over de invloed op wat de gemeente doet, het worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van plannen het betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid. De gemeente krijgt van de inwoners het cijfer 6,0 voor de wijze waarop ze de burgers betrekt bij (de uitvoering) van beleid en de samenwerking zoekt. Dordrecht wijkt wat dit betreft niet af van het Nederlands gemiddelde voor samenwerking met inwoners (5,97).

Vertrouwen in de gemeente

Evenals in 2015 geeft meer dan driekwart van de inwoners aan redelijk of volledig vertrouwen in de gemeente te hebben. Bij 7% is het vertrouwen toegenomen en bij 23% is het afgenomen. Dit is een opvallend hoger dan in 2015. Bij de toelichting worden uiteenlopende zaken genoemd. Onder meer worden de ontwikkelingen bij Chemours (voorheen DuPont) genoemd. Voor de toename van vertrouwen wordt de (vorige) burgemeester genoemd (7x). Op langere termijn bezien (tussen 2013 en 2017) nam het vertrouwen toe van 70% tot 77%.

Verbeterpunten volgens burgers

Tot slot hebben we de inwoners gevraagd naar een rapportcijfer voor het gemeentebestuur. Gemiddeld krijgen de Drechtstedengemeenten het rapportcijfer 6,6, dit is vergelijkbaar aan 2015. 16% geeft een onvoldoende. Het rapportcijfer is in alle gemeenten ongeveer gelijk. Bij verbeterpunten gaat het vaak om algemene punten zoals beter luisteren, openheid, communicatie of geld beter besteden. Inwoners wensen tweerichtingsverkeer, ten eerste stelt men er prijs op dat de gemeente (bestuur en ambtenaren) zich informeert en daardoor weet wat er in de gemeente speelt) en vervolgens is de verwachting dat er (meer) rekening met de opinie van inwoners wordt gehouden.

Daarnaast is het belangrijk dat het in de leefomgeving/wijk goed geregeld is. In een aantal gevallen werd een concreet onderwerp genoemd, zoals parkeren of verkeer en de binnenstad.