Communicatie en Bestuur Dordrecht, monitor 2020

Voorkeur voor media en waardering communicatie

Bijna iedereen volgt regelmatig of af en toe nieuws over of van de gemeente.

Zeven op de tien inwoners geven voor het nieuws OVER de gemeente de voorkeur aan het lokale huis-aan-huisblad. Bijna de helft leest ook een krant of dagblad. En ruim een derde volgt nieuws via de sociale media.

Bij nieuws VAN de gemeente heeft zeven op de tien de voorkeur voor een brief van de gemeente. Op enige afstand gevolgd door een digitale nieuwsbrief (44%), het Gemeentenieuws (40%) en de website (30%).

De helft van de inwoners bezoekt regelmatig of af en toe de website van de gemeente. Dat is minder dan in 2017. toen 63% van de inwoners de website bezocht.

De gemiddelde rapportcijfers voor de verschillende onderdelen van de website zijn allemaal ruim voldoende. De website krijgt een 7,0 als rapportcijfer. De manier om iets aan te vragen krijgt het hoogste cijfer (7,3).

Als men in gesprek wil gaan met de gemeente, dan doet men dit het liefst via een e-mail, de telefoon of een persoonlijke afspraak. Vaak genoemd zijn onderwerpen uit de dagelijkse leefomgeving, de verkeersveiligheid, (fietsers), parkeren, veiligheid, onderhoud groen en wegen, zwerfvuil en leefbaarheid/overlast.

De inwoners reageren over het algemeen positief op de stellingen over de communicatie met de gemeente. Zo vindt bijvoorbeeld 65% de informatie via het Gemeentenieuws goed. Een klein deel (9-12%) is niet positief over de stellingen.

Het totale rapportcijfer voor communicatie is van 6,9 in 2017 iets gedaald naar een 6,8.

De sociale media (Twitter, Facebook en Linked In) van de gemeente worden door bijna 28.650 volgers gevolgd en krijgen het rapportcijfer 6,5.

55-plussers volgen vaker het nieuws via krant/dagblad, terwijl jongere generaties dit vaker via de sociale media volgen. 55-plussers geven de informatie via sociale media een relatief laag rapportcijfer. Dat geldt ook voor inwoners met een laag opleidings-niveau en inwoners van Nieuw Krispijn en Crabbehof. Inwoners van Stadspolders geven een relatief hoog cijfer voor de informatie via sociale media. Jongeren van 18-34 jaar geven de gemeentelijke informatie een iets hoger rapportcijfer. Dat geldt ook voor inwoners uit Stadspolders en inwoners met MBO-niveau.

Betrokkenheid en prioriteiten gemeentebestuur

Bijna drie kwart van de inwoners wil betrokken worden bij de beslissingen van de gemeente. Zo wil driekwart betrokken worden via een opinieonderzoek. Ook inspraakbijeenkomsten, en informatiebijeenkomsten kunnen voor de helft op instemming rekenen. Ruim een derde kiest voor digitale presentaties, panels en een internetforum.

Door de coronamaatregelen konden afgelopen jaar bijeenkomsten niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Daar voor in de plaats zijn digitale presentaties en afspraken mogelijk gemaakt. Zo’n 8% heeft wel eens deelgenomen aan zo’n digitale afspraak. Bijna de helft daarvan vindt het prettig daaraan mee te doen, 37% vindt het soms wel en soms niet prettig. Bijna een vijfde vindt het niet prettig.

De opinie over stellingen betrokkenheid zijn verdeeld. Drie op de tien inwoners zijn positief over deze stellingen. Eveneens drie op de tien zijn het (zeer) oneens met de stellingen. Het rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente burgers betrekt bij de (uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt, ligt op 6,1. Dat is iets hoger dan in 2017, toen was het 6,0. Dit is vergelijkbaar aan het gemiddelde van Nederland.

De gemiddelde scores op de stellingen laat een voldoende zien voor de betrokkenheid  bij de gemeente. In 2020 vinden meer respondenten dat de gemeente inwoners voldoende bij plannen en activiteiten betrekt.

Het gemeentebestuur krijgt een 6,6 als rapportcijfer, dit is iets hoger dan in 2017. 13% geeft een onvoldoende.

De gemeente wil samenwerken aan een stad met veerkrachtige inwoners, een optimaal vestigingsklimaat, voldoende banen, goede zorg en onderwijs en aantrekkelijke woningen. Een samenleving waarin ruimte is voor eigen initiatief en waar bewoners verantwoordelijkheid nemen en omzien naar elkaar. Waar bewoners hulp krijgen maar ook zelf hulp geven aan buurtgenoten die dat nodig hebben.

Inwoners van Dordrecht vinden vooral dat er aandacht moet komen voor een schone stad en een aantrekkelijk en levendige Binnenstad. Bij de spontaan genoemde onderwerpen die men onder de aandacht wil brengen overheersen de onderwerpen uit de dagelijkse leefomgeving en wonen: schoon, heel en veilig, leefbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren schoonhouden groen etc. Bij wonen gaat het om woningnood van starters/ouderen, waarbij 55-plussers vooral nieuwbouw belangrijk vinden en jongeren doorstroming en differentiatie.