Communicatie en Bestuur Hendrik-Ido-Ambacht

De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

Conclusies

Communicatie

Voor het volgen van nieuws OVER de gemeente, geven de meeste inwoners de voorkeur aan. Op afstand volgen de krant, website van de gemeente en sociale media. Als het gaat om nieuws VAN de gemeente, dan heeft de meerderheid de voorkeur voor een brief op maat, gevolgd door het Gemeentenieuws. En als men vragen heeft, dan geven inwoners de voorkeur aan de e-mail, een persoonlijke afspraak of de telefoon.

We hebben aan de inwoners ook gevraagd over welk thema men met de gemeente in gesprek zou willen gaan. Vaak genoemd zijn onderwerpen uit de leefomgeving, zoals verkeer, parkeren, groen, veiligheid en de plannen voor De Schoof.

Het Gemeentenieuws wordt door ruim tweederde van de inwoners regelmatig gelezen. Het gebruik van de gemeentelijke websites neemt echter duidelijk toe. Ongeveer zes op de tien inwoners bezoekt af en toe of regelmatig de website van de gemeente. In 2015 was dat nog drie op de tien. De gebruiksvriendelijkheid van de website zou nog kunnen verbeteren, deze wordt in vergelijking met de websites van andere gemeenten relatief laag beoordeeld.

De waardering voor gemeentelijke informatie is gelijk gebleven (6,9 in 2017). Dat is beter dan het landelijke gemiddelde van 6,6 in 2017. Inwoners waarderen het Gemeentenieuws met het rapportcijfer 7,0, de gemeentelijke website met een 6,7 en de sociale media van de gemeente met een 6,3. Ongeveer 10% van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht heeft voorkeur voor (één van de) sociale media, voor nieuws VAN de gemeente heeft Facebook dan de voorkeur, voor het stellen van vragen WhatsApp.

Bestuur

In vergelijking met andere gemeenten willen relatief weinig inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht betrokken worden bij beslissingen van de gemeenten. Het aandeel dat dit zou willen is met 56% duidelijk lager dan het gemiddelde van 70%. Er zijn verschillende manieren waarop men betrokken kan worden. De meest genoemde manieren zijn opinieonderzoek, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatie bijeenkomsten.

Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zijn er het meest positief over dat de gemeente geïnteresseerd is in de mening van haar burgers. Het minst positief is men over de invloed die burgers hebben: 41% vindt de invloed op wat de gemeente doet niet voldoende. En meer dan één derde is het oneens met de stelling dat burgers voldoende betrokken worden bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijke plannen.

Vertrouwen in de gemeente

Het vertrouwen van inwoners in de gemeente is in Hendrik-Ido-Ambacht het hoogst binnen de regio. In Hendrik-Ido-Ambacht geeft 82% aan redelijk of volledig vertrouwen te hebben; in de regio is dat gemiddeld 78%. Wel geeft ongeveer één zesde aan dat het vertrouwen in het afgelopen jaar is afgenomen. Bij de toelichting worden uiteenlopende zaken genoemd, zoals de plannen voor De Schoof (9x). Bij de toename van vertrouwen zijn uiteenlopende zaken genoemd.

Verbeterpunten volgens burgers

Tot slot hebben we de inwoners gevraagd naar een rapportcijfer voor het gemeentebestuur. Gemiddeld krijgen de gemeenten het rapportcijfer 6,6, dit is vergelijkbaar aan 2015. 16% geeft een onvoldoende. Het rapportcijfer is in alle gemeenten ongeveer gelijk. Bij verbeterpunten gaat het vaak om algemene punten zoals openheid en beter luisteren. Inwoners wensen tweerichtingsverkeer, ten eerste stelt men er prijs op dat de gemeente (bestuur en ambtenaren) zich informeert en daardoor weet wat er in de gemeente speelt) en vervolgens is de verwachting dat er (meer) rekening met de opinie van inwoners wordt gehouden.