Communicatie en Bestuur Papendrecht

De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

Conclusies

Communicatie

Voor het volgen van nieuws OVER de gemeente, geven de meeste inwoners de voorkeur aan het huis-aan-huisblad. Op afstand volgen de website van de gemeente, sociale media en de krant/dagblad. Als het gaat om nieuws VAN de gemeente, dan heeft de meerderheid de voorkeur voor een brief op maat, het Gemeentenieuws of een digitale nieuwsbrief.

We hebben aan de inwoners ook gevraagd over welk thema men met de gemeente in gesprek zou willen gaan. Vaak genoemd zijn onderwerpen uit de leefomgeving, zoals onderhoud, groen, parkeren, verkeer en hondenpoep.

Het Gemeentenieuws wordt door zeven op de tien inwoners regelmatig gelezen. Het gebruik van de gemeentelijke websites neemt echter duidelijk toe. Bijna tweederde van de inwoners bezoekt af en toe of regelmatig de website van de gemeente. In 2015 was dat nog een eenderde. Alle aspecten van de website worden goed beoordeeld.

De waardering voor gemeentelijke informatie is van een 6,8 in 2015 naar 6,9 in 2017 ontwikkeld. Dat is beter dan het landelijke gemiddelde van 6,6 in 2017. Inwoners waarderen het Gemeentenieuws met het rapportcijfer 7,0, de gemeentelijke website met een 7,1 (het hoogst binnen de regio) en de sociale media van de gemeente met een 6,3.

Minder dan 20% van de inwoners van Papendrecht heeft voorkeur voor (één van de) sociale media, voor nieuws VAN de gemeente heeft Facebook dan de voorkeur, voor het stellen van vragen WhatsApp.

Bestuur

Ongeveer zeven op de tien inwoners van Papendrecht willen betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Er zijn verschillende manieren waarop men betrokken kan worden. De meest genoemde manieren zijn opinieonderzoek, informatiebijeenkomsten en inspraak/consultatiebijeenkomsten.

Inwoners van de Papendrecht zijn vrij kritisch over hoe de gemeente inwoners betrekt bij plannen van de gemeente. Een aandachtspunt is de invloed die burgers hebben. Daarover zijn inwoners verhoudingsgewijs het minst positief: de helft van de inwoners vindt de invloed op wat de gemeente doet niet voldoende. En vier op de tien is het oneens met de stelling dat 'burgers voldoende betrokken worden bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijke plannen'.

Vertrouwen in de gemeente

Het vertrouwen van inwoners in de gemeente is in vergelijking met 2015 iets afgenomen. In 2015 gaf 77% aan redelijk of volledig vertrouwen te hebben. Dat is nu 75% geworden, het laagst binnen de regio. De meeste mensen geven overigens aan dat hun vertrouwen gelijk gebleven is. Bij 7% is het vertrouwen toegenomen en bij 20% is het afgenomen. Bij de toelichting worden uiteenlopende zaken genoemd; onder meer het gemeentehuis, de kinderboerderij en De Meent. Voor de toename van vertrouwen wordt de nieuwe burgemeester genoemd (7x).

Verbeterpunten volgens burgers

Tot slot hebben we de inwoners gevraagd naar een rapportcijfer voor het gemeentebestuur. Gemiddeld krijgen de Drechtsteden gemeenten het rapportcijfer 6,6, dit is vergelijkbaar aan 2015; 16% geeft een onvoldoende. Het rapportcijfer is in alle gemeenten ongeveer gelijk. Bij verbeterpunten gaat het vaak om algemene punten zoals beter luisteren, openheid en communicatie. Inwoners wensen tweerichtingsverkeer, ten eerste stelt men er prijs op dat de gemeente (bestuur en ambtenaren) zich informeert en daardoor weet wat er in de gemeente speelt) en vervolgens is de verwachting dat er (meer) rekening met de opinie van inwoners wordt gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat het in de leefomgeving/wijk goed geregeld is.