Communicatie en Bestuur Sliedrecht

De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie en het bestuur te weten. Welke informatiekanalen worden het meest gelezen en welke hebben de voorkeur? Zijn inwoners geïnteresseerd en voelen zij zich betrokken bij het beleid van de gemeente? Zijn zij tevreden over het bestuur? Wat kan er eventueel beter?

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde dit onderzoek naar communicatie en bestuur inmiddels voor de vierde keer uit en het is binnen de Drechtsteden gezamenlijk opgepakt. Daardoor kunnen we gemeenten onderling vergelijken en ontwikkelingen in de tijd volgen. Gemeenten kunnen zo van elkaar leren.

Conclusies

Communicatie

Voor het volgen van nieuws OVER de gemeente, geven de meeste inwoners van Sliedrecht de voorkeur aan het huis-aan-huisblad. Als het gaat om nieuws VAN de gemeente, dan heeft de meerderheid de voorkeur voor een brief op maat of het Gemeentenieuws.

We hebben aan de inwoners ook gevraagd over welk thema men met de gemeente in gesprek zou willen gaan. Vaak genoemd zijn onderwerpen uit de leefomgeving, zoals verkeer, parkeren en groen.

Het Gemeentenieuws wordt door acht op de tien inwoners regelmatig gelezen. Het gebruik van de gemeentelijke websites neemt echter duidelijk toe. Ongeveer zes op de tien inwoners bezoekt af en toe of regelmatig de website van de gemeente. In 2015 was dat nog een drie op de tien. Binnen de regio worden de websites van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht het best beoordeeld.

De waardering voor gemeentelijke informatie is gelijk gebleven (rapportcijfer 6,9), Dat is beter dan het landelijke gemiddelde van 6,6 in 2017. Inwoners waarderen het Gemeentenieuws met het rapportcijfer 7,0, de gemeentelijke website met een 7,0 en de sociale media van de gemeente met een 6,3. Ongeveer 20% van de inwoners van Sliedrecht heeft voorkeur voor (één van de) sociale media, voor nieuws VAN de gemeente heeft Facebook dan de voorkeur, voor het stellen van vragen WhatsApp.

Bestuur

Ongeveer twee derde van de inwoners van Sliedrecht wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Er zijn verschillende manieren waarop men betrokken kan worden. De meest genoemde manieren zijn opinieonderzoek, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatie bijeenkomsten.

Inwoners van Sliedrecht zijn vrij kritisch over betrokkenheid, inspraak en participatiemogelijkheden binnen de gemeente. Een aandachtspunt is de invloed die burgers hebben. Daarover zijn inwoners verhoudingsgewijs het minst positief: 58% vindt de invloed op wat de gemeente doet niet voldoende. En eenderde tot vier op de tien is het oneens met de stelling dat burgers voldoende betrokken worden bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijke plannen.

Vertrouwen in de gemeente

Het vertrouwen van inwoners in de gemeente is in vergelijking met 2015 iets afgenomen, maar ligt nog iets boven het gemiddelde in de Drechtsteden. Acht op de tien geeft aan redelijk/volledig vertrouwen te hebben in het gemeentebestuur. Een vijfde geeft aan dat het vertrouwen in het afgelopen jaar is afgenomen. Bij de toelichting worden uiteenlopende zaken genoemd, zoals "men belooft (te) veel". Bij de toename van vertrouwen zijn uiteenlopende zaken genoemd.

Verbeterpunten volgens burgers

Tot slot hebben we de inwoners gevraagd naar een rapportcijfer voor het gemeentebestuur. Gemiddeld krijgen de Drechtsteden gemeenten het rapportcijfer 6,6, dit is vergelijkbaar aan 2015; 16% geeft een onvoldoende. Het rapportcijfer is in alle gemeenten ongeveer gelijk. Vaak gaat het om algemene verbeterpunten zoals luisteren naar de burgers en openheid. Inwoners wensen tweerichtingsverkeer, ten eerste stelt men er prijs op dat de gemeente (bestuur en ambtenaren) zich informeert en daardoor weet wat er in de gemeente speelt en vervolgens is de verwachting dat er (meer) rekening met de opinie van inwoners wordt gehouden.