Monitor Communicatie en Bestuur 2020

Voorkeur voor media en waardering

Bij nieuws OVER de gemeente geven ruim zeven op de tien inwoners de voorkeur aan het lokale huis-aan-huisblad. Vier op de tien kijken naar de sociale media. Bij nieuws VAN de gemeente hebben zeven op de tien inwoners de voorkeur voor een brief van de gemeente. Op ruime afstand gevolgd door een digitale nieuwsbrief (42%) en Stadsnieuws in een huis-aan-huisblad (38%). De inwoners reageren over het algemeen positief op de stellingen over de communicatie met de gemeente. Een klein deel (11-16%) is hierover niet positief. Zo vindt bijvoorbeeld 60% de informatie via het Stadsnieuws goed.

Bijna de helft van de inwoners bezoekt regelmatig of af en toe de website van de gemeente. Dat is minder dan in 2017, toen 62% de website bezocht. Het gemiddelde rapportcijfer voor de manier om iets aan te vragen is een ruime voldoende (7,1). De andere rapportcijfers voor de website zijn allemaal voldoende. De website krijgt het rapportcijfer 6,7.

De gemiddelde scores op de stellingen laten een ruime voldoende zien voor de communicatie. Het totale rapportcijfer voor communicatie is van 6,9 gedaald naar een 6,5 in 2020. Dit blijkt ook in andere onderzochte gemeenten het geval te zijn. De sociale media (Twitter,Facebook en Linked In) van de gemeente worden door bijna 10.000 volgers gevolgd en krijgen het rapportcijfer 6,1.

Betrokkenheid en waardering gemeentebestuur

Zeven van de tien inwoners willen betrokken worden bij de beslissingen van de gemeente. De meerderheid wil het liefst betrokken worden via opinieonderzoek, informatie- en inspraak-bijeenkomsten.

In vergelijking met 2017 zien we dat het oordeel over betrokkenheid en samenwerking is gedaald. Het rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente burgers betrekt bij de (uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt, ligt op 5,6, dit was in 2017 5,9. Hier is ruimte voor verbetering. Zoals via een klankbordgroep, dorpsraad, bewonersenquête, nieuwsbrief of mail.

Met zes stellingen is nagegaan hoe inwoners oordelen over het gemeentebestuur. Over het algemeen heeft men vertrouwen in de burgemeester en wethouders. Wel valt het hoge aandeel op dat een neutraal oordeel heeft. Het hoge aandeel inwoners dat zich niet vertegenwoordigd voelt door de gemeenteraad (33%) is een aandachtspunt. Daarnaast is maar 16% het eens met de stelling dat Burgemeester en wethouders hun belofte waarmaken.

Met elf stellingen is nagegaan hoe het beeld van de gemeente is bij de inwoners. Over het algemeen is men het erover eens dat de gemeente een democratische instelling is en duidelijke regels heeft. Ook hier is het aandeel dat een neutraal oordeel heeft hoog. Het hoge aandeel inwoners dat van mening is dat de gemeente niet voldoende toezicht houdt op het naleven van regels (40%) is een aandachtspunt.

66% van de inwoners heeft redelijk of volledig vertrouwen in de gemeente, dat is minder dan in 2017 (78%). Daartegenover staat dat 29% op dit moment weinig/geen vertrouwen in de gemeente heeft tegenover 20% in 2017. Een even groot aandeel van 31% geeft aan dat het vertrouwen is afgenomen. Bij de redenen voor achteruitgang in vertrouwen noemt men bijvoorbeeld: er wordt niet gereageerd op mijn verzoek, de bestuurders zijn niet zichtbaar, de tekorten op de begroting en hoge woonlasten.