Economie en arbeidsmarkt Drechtsteden

Het OCD zet onderstaand een aantal recente cijfers op een rij over de economie en arbeidsmarkt van de Drechtsteden. Aanleiding is het beschikbaar komen van de definitieve cijfers van de baanontwikkeling in 2017. En op diverse indicatoren zijn er ook al cijfers bekend over het 1e halfjaar 2018. Dit alles als aanvulling op het dashboard 2017. Daarnaast hebben alle hier gepresenteerde cijfers over het 1e halfjaar van 2018 nu zoveel mogelijk betrekking op de zeven Drechtsteden, dus inclusief Hardinxveld-Giessendam. Tenzij anders vermeld. Voor zover mogelijk zijn de cijfers afgezet tegen het landelijke gemiddelde.

Conclusies

De economie van de Drechtsteden (Bruto Regionaal Product) groeide in 2017 net zo hard als landelijk gemiddeld (+3,2%). De baanontwikkeling bleef daar echter, mede als gevolg van de voortdurende slechte marktomstandigheden in de maritieme cluster, bij achter. Verder stonden alle indicatoren m.u.v. de kaveluitgifte in 2017 in het groen, afwisselend (iets) gunstiger of (iets) minder gunstig dan landelijk gemiddeld.

Ondanks de tegenvallende per saldo banengroei in de Drechtsteden nam de netto participatiegraad in 2017 met ruim 1%-punt toe, daalde het aantal werkloosheiduitkeringen vrijwel even hard als landelijk en nam de bijstand zelfs iets meer af dan landelijk gemiddeld. Ook het aantal ontstane vacatures nam fors toe, resulterend in een bovengemiddelde groei van de spanningsindicator, de indicator voor de krapte op de arbeidsmarkt.