Ervaringen evenementen Gorinchem

Op verzoek van de gemeente Gorinchem hield het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) in het najaar van 2019 enquêtes onder de omwonenden, bewoners van de Binnenstad en leden van de ondernemersvereniging over hun ervaringen met vijf evenementen. Het gaat om de Zomerfeest(en) (Groenmarkt en Varkenmarkt), Summer Start Dance (Groenmarkt), het Hippiefestival (Buiten de Waterpoort), de Kermis (Groenmarkt) en het Lingehavenconcert (Lingehaven).
De ervaringen van Binnenstadbewoners, ondernemers en leden van het bewonerspanel zijn in deze factsheet samengevat. De gemeente neemt dit mee bij de tussentijdse evaluatie van de evenementennota. Het kan aanleiding zijn tot verbeterpunten of aanbevelingen voor deze nota.

Inwoners en ondernemers uit de Binnenstad en leden van het Bewonerspanel (Digipanel) kregen de gelegenheid deel te nemen aan een online enquête.1 Er was een respons van 379 inwoners en 52 ondernemers (vooral winkeliers) (respons van gemiddeld 30% van inwoners, en 15% bij ondernemers). Er waren 164 deelnemers uit gebied de Binnenstad en 215 uit de overige wijken van Gorinchem (leden Digipanel). We hebben een weging toegepast voor drie leeftijdsgroepen (t/m 44 jaar, 45 t/m 64 jaar en 65 jaar en ouder) en twee gebieden (Binnenstad en de overige wijken van Gorinchem). De enquête bevat de volgende onderwerpen: communicatie over evenementen, ervaringen met het evenement (openingstijden, geluidsoverlast, verkeer- en parkeeroverlast, zwerfafval, veiligheid), bezoek en waardering van de vijf evenementen en enkele stellingen over het beleid in het algemeen (zoals genoeg te doen voor jong en oud).

Conclusies en aanbevelingen enquete

Binnenstadbewoners geven het aanbod aan evenementen in Gorinchem het rapportcijfer 7,1. Ondernemers geven een 7,2 en de inwoners in de overige wijken van Gorinchem een 7,3.

Niet alle Binnenstadbewoners of ondernemers hebben ervaring met alle evenementen. Ruim een derde heeft ervaring gehad met Summer Start Dance en ongeveer tweederde met het Lingehavenconcert en Hippiefestival. Met de kermis en de Zomerfeesten heeft het grootste deel van de Binnenstadbewoners en ondernemers wel ervaring.

Vrijwel alle Binnenstadbewoners en ondernemers zijn meestal op de hoogte van de evenementen, hoewel eenvijfde aangeeft er meestal geen brieven over te hebben ontvangen. Ook de inwoners uit de overige wijken van Gorinchem zijn meestal op de hoogte van de evenementen. De brieven over de Zomerfeesten en Lingehavenconcert worden het duidelijkst ervaren. Wel geven Binnenstadbewoners aan dat ze meer willen weten over parkeermogelijkheden en wegafsluitingen. Ondernemers hebben behoefte aan een telefoonnummer voor contact.

Communicatie: de bewonersbrief

De bewonersbrief heeft de voorkeur van 79% van de omwonenden en 64% van de ondernemers, aangevuld met informatie in de huis-aan-huisbladen en sociale media. Een deel (waaronder jongeren tot en met 34 jaar) geeft ook de voorkeur aan posters en flyers. Inwoners in de overige wijken van Gorinchem geven de voorkeur aan informatie via het huis-aan-huisblad.

Bezoek van het evenement

Ongeveer de helft van de Binnenstadbewoners en een kwart tot de helft van de ondernemers heeft één of meerdere evenementen zelf bezocht. Zomerfeesten en het Hippiefestival worden het vaakst genoemd. Summer Start Dance, het minst. Inwoners uit de overige wijken van Gorinchem bezochten de Zomerfeesten (54%), de Kermis (42%), het Hippiefestival (35%) en het Lingehavenconcert (31%). Summer Start Dance werd meer door jongeren tot en met 34 jaar bezocht.

Ervaringen evenementen

De meerderheid van alle ondervraagden is tevreden over het aantal evenementen, de variatie en de kwaliteit. Over de veiligheid en spreiding is 20-30% van de Binnenstadbewoners en ondernemers minder tevreden. Onder jongeren tot en met 34 jaar is de tevredenheid vergelijkbaar aan het gemiddelde.

Zoals hierboven al vermeld geven de Binnenstadbewoners het rapportcijfer 7,1, ondernemers een 7,2 en inwoners uit de overige wijken van Gorinchem een 7,3 voor het aanbod aan evenementen. 15% van de Binnenstadbewoners en 7% van de ondernemers en inwoners uit de overige wijken van Gorinchem geeft een onvoldoende.

Ruim een kwart van de ondernemers in de Binnenstad (winkels en horeca) ervaren positieve gevolgen van evenementen, 15% ervaart eerder negatieve gevolgen. Zo'n 27% ziet de omzet enigszins dalen, en 18% heeft een hogere omzet.

Wat kan beter?

Binnenstadbewoners hebben vooral verbetersuggesties over de Zomerfeesten, met name rondom (controle van) het geluid en parkeermogelijkheden/verkeersproblemen. Ondernemers zouden graag de aanloopstraten meer willen betrekken bij de evenementen (spreiding), of meer evenementen op Buiten de Waterpoort houden. Ook wordt aandacht gevraagd voor andersoortige sfeer evenementen, bijvoorbeeld een Antiekmarkt.

De helft van de Binnenstadbewoners en 25% van de ondernemers heeft weleens overlast ervaren, dat is dan vooral van de Zomerfeesten, Summer Start Dance en de Kermis.
Het gaat om dronken, luidruchtige mensen, parkeeroverlast, geluidsoverlast en rommel.

Melden overlast

33% van de Binnenstadbewoners en 17% van de ondernemers weet niet waar klachten of overlast gemeld kan worden.

Er is door 5% van de Binnenstadbewoners en door 10% van de ondernemers weleens een klacht of overlast gemeld. De meeste meldingen worden gedaan bij de gemeente. Men ervaart weinig reactie van de gemeente (7x genoemd). Bij eenvijfde van de meldingen is naar het oordeel van de melder voldoende actie ondernomen.