Monitor Bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden 2017

Hoe heeft de markt voor bedrijfsruimte zich in de afgelopen twee jaar in de Drechtsteden ontwikkeld? Deze vraag staat centraal in deze tweede ‘Monitor Bedrijfsruimtemarkt Drechtsteden’. In deze factsheet presenteert het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de ontwikkelingen in de voorraad, het aanbod, de leegstand en de opname van bedrijfsruimte in de afgelopen twee jaar. Ook geven we inzicht in de huidige plancapaciteit en hoe deze zich verhoudt tot de te verwachten behoefte aan bedrijventerreinen in de Drechtsteden.

Conclusies

Sterke verbetering bedrijfsruimtemarkt

Als gevolg van de economische groei in de afgelopen twee jaar heeft ook de bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden zich positief ontwikkeld. Door een stijging van de opname is het aanbod en de leegstand van bedrijfsruimte fors afgenomen. Door vermindering van geschikt aanbod is de opname in het afgelopen jaar weliswaar afgenomen, maar door toevoeging van nieuwe bedrijfsruimten en aanpassing van bestaand aanbod zal de opname dit jaar (2017) weer toenemen. Zo blijkt uit enkele grote transacties dit jaar (zie tekstkader pagina 15).

Veel leegstand weer in gebruik genomen

Zoals we hebben gezien is de leegstand van bedrijfsruimte in de Drechtsteden, in tegenstelling tot die op de kantorenmarkt, minder structureel. Door de gunstige economie is veel leegstaande bedrijfsruimte, vanwege een gunstigere prijsontwikkeling ten opzichte van nieuwbouw, en soms met enige aanpassingen, weer in gebruik genomen. Bovendien voorziet leegstaande bedrijfsruimte in de toenemende behoefte aan flexibele ruimten voor start-ups.

Leegstand gedifferentieerd en versnipperd

De leegstand van bedrijfsruimte in de Drechtsteden is zeer gedifferentieerd en sterk versnipperd over alle bedrijventerreinen in de regio. Daar waar leegstand op bedrijventerrein structureel is, is transformatie naar andere functies lastig te realiseren. Herontwikkeling van bedrijventerreinen is pas zinvol als er sprake is van clustering van leegstand.

Verschuiving vraag van bestaande bouw naar nieuwbouw

Bedrijfsmakelaars actief in de Drechtsteden zien recent een toenemende belangstelling voor nieuwbouw. Er zijn inmiddels reserveringsovereenkomsten voor alle kavels in Land van Matena in Papendrecht, kavels verkocht op Nieuwland Parc, Bakestein, Kil III en meerdere kavels op Kerkeplaat. De verwachting is dat er in 2017 circa 5 hectare onbebouwde grond met industriebestemming van eigenaar wisselt.

Ruime planvoorraad voor de vraag

Kwantitatief gezien is de 'harde' plancapaciteit al toereikend om aan de totale ruimtevraag tot 2030, maar ook 2035, te kunnen voldoen. Zeker als (een groot deel van) het terrein van Nedstaal in Alblasserdam in de komende jaren op de markt komt. Naast deze harde planvoorraad hebben de Drechtsteden nog een forse 'zachte' planvoorraad (waaronder 65 hectare op Dordtse Kil IV). Door een toenemende kwalitatieve mismatch op de bedrijventerreinenmarkt in deze regio zouden de Drechtsteden met de zachte planvoorraad erbij nog beter kunnen inspelen op de uitbreidingsvraag die er vanuit verschillende typen bedrijvigheid zou bestaan. De bedrijfsmakelaars actief in deze regio plaatsen kanttekeningen bij deze behoefteraming. Zij adviseren dan ook om gerichter onderzoek te doen naar de behoefteraming, door enquêtes te houden onder bijvoorbeeld leden van de Werkgevers Drechtsteden, Ondernemers Vereniging Zwijndrecht en alle gelieerde ondernemersverenigingen in de koepel.