Ondernemerspanel WDO - tweede peiling over bedrijveninvesteringszones (BI-zone)

Begin dit jaar heeft de gemeente Dordrecht samen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) een digitaal ondernemerspanel voor de Westelijke Dordtse Oever (WDO) opgericht. Inmiddels hebben meer dan 100 ondernemers zich hiervoor aangemeld. Onlangs hebben deze ondernemers voor de tweede peiling vragen ontvangen over 'bedrijveninvesteringszones'. In deze factsheet presenteren we de uitkomsten van deze tweede peiling.

Bevindingen en conclusies

Bekendheid en aansluiting BI-zone

Twee op de drie ondernemers in het panel is bekend met het begrip bedrijven-investeringszones. Dit varieert van enigszins bekend (20%) tot zeer goed bekend (18%). Voor 15% van de ondernemers zegt het begrip helemaal niets. De ondernemers die zeer goed bekend zijn, zijn ook aangesloten bij een bedrijveninvesteringszone.

Voor- en nadelen BI-zone

De ondernemers in het panel zien meer voordelen dan nadelen in een BI-zone. De gezamenlijke aanpak waarbij alle ondernemers meebetalen ('geen freeriders'), verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte en veiligheid in de openbare ruimte worden daarbij het meest genoemd. Ook zijn er volgens de ondernemers in het panel nadelen van een bedrijveninvesteringszone te noemen. De extra kosten die ermee gepaard gaan worden het vaakst genoemd. Een ander nadeel dat enkele keren wordt genoemd is dat steeds weer voor vijf jaar in een plan van aanpak de doelen worden vastgelegd waardoor gedurende deze periode niet kan worden ingespeeld op veranderende wensen ('inflexibel').

Belangstelling BI-zone

Naast de ondernemers die al deelnemen aan een BI-zone, wil de helft van de ondernemers in het panel een BI-zone in hun gebied. Over een eigen actieve rol in het oprichten van een BI-zone zijn de ondernemers minder enthousiast.

Inzet BI-zone

De ondernemers in het panel is gevraagd wat zij verwachten van een BI-zone als die er in hun gebied gaat komen (of er al is). Ondernemers verwachten vooral dat een BI-zone wordt ingesteld voor de kwaliteit van en veiligheid in de openbare ruimte in het gebied. Daarnaast behartigt de BI-zone de belangen van de ondernemers in het gebied in de gesprekken met de overheid (gemeente, havenbedrijf).

Met een BI-zone kan er worden gestreefd naar een nauwere samenwerking en betere gegevensuitwisseling met bepaalde instanties. Deze zijn aan de ondernemers voorgelegd. De meerderheid van de ondernemers in het panel is van mening dat met een BI-zone zou moeten worden gestreefd naar een nauwere samenwerking en betere gegevensuitwisseling met instanties als (in volgorde) de politie (75%), brandweer (71%), Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht (65%), nutsbedrijven (53%) en Platform WDO (50%). Ook zou een BI-zone moeten worden ingezet op onderlinge afstemming om kostenbesparingen te realiseren (56%).

Naast deze voorbeelden van samenwerking en gegevensuitwisseling zijn er nog andere onderwerpen aan de ondernemers voorgelegd waarop een BI-zone kan worden ingezet. Beveiliging wordt door de ondernemers als het belangrijkste onderwerp gezien, gevolgd door onderhoud groen en onderlinge communicatie. Ook de meeste andere onderwerpen zouden volgens de meeste ondernemers met een BI-zone moeten worden opgepakt (calamiteitenmelding, parkeren, gladheidbestrijding, duurzaamheid, glasvezel, verkeers-informatie, openbaar vervoer en vuilophaal). Onderwerpen als gezamenlijke inkoop energie, korting op verzekeringen, weersinformatie en stagiaires worden minder belangrijk gevonden.

Naast bovenstaande voorbeelden waarop de BI-zone kan worden ingezet, noemen de ondernemers in het panel niet veel andere onderwerpen. Wel wordt nog genoemd de samenwerking met andere BI-zones bij bijvoorbeeld het organiseren van een ondernemersontbijt, of het betaalbaar houden van de huren van de panden.

KVO-b-Keurmerk Veilig Ondernemen

Tweederde van de ondernemers in het panel is op de hoogte dat de bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever gecertificeerd zijn met KVO-b-Keurmerk Veilig Ondernemen. Driekwart van de ondernemers vindt het ook nuttig. Enkele ondernemers zien er geen toegevoegde waarde in.