Alblasserdam – Rekenkameronderzoek veiligheid Alblasserdam

Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk tijdstip gaat? Wat verwachten inwoners aan informatievoorziening vanuit de gemeente bij een ramp? En in hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Alblasserdam? De meningen van bewoners over risicocommunicatie en hun verwachtingen daarover leest u in deze factsheet.

Conclusies

Bewoners willen advies van de gemeente over hoe te handelen bij een ramp

Slechts 2% van de Albasserdammer weet niet wij hij of zij moet doen als de sirene op een ongebruikelijk tijdstip gaat. Het overgrote deel van de bewoners (88%) weet wat ze moeten doen. Bij een relatief klein deel (17%) van de bewoners is er wel eens iets gebeurd, zoals een rampsituatie in de buurt, waardoor zij op dat moment behoefte hadden aan informatie. Meer dan de helft (53%) is het (zeer) oneens met de stelling ‘de kans klein is dat er in mijn omgeving een ramp plaatsvindt’. Hoewel een heel klein van deel van de bewoners aangeeft niet te weten wat zij moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk tijdstip gaat, is het meest genoemde antwoord op de vraag wat verwacht u aan informatievoorziening vanuit de gemeente bij een ramp ‘advies over hoe te handelen’. Daarnaast willen ze duidelijke en goede communicatie vanuit de gemeente.

Hoogwater of overstroming door rivier meest genoemde risicobron in omgeving

Welke risicobronnen komen in uw omgeving (binnen een straal van 500 meter) voor? Op deze vraag antwoordde 87% van de Alblasserdammers hoogwater of overstroming door een rivier. Deze risicobron scoort het hoogst. In tweede instantie noemen de Alblasserdammers weg met transport van gevaarlijke stoffen (65%). Bij de vraag ‘welk risicio acht u het meest waarschijnlijk om zelf door te worden getroffen?’ zien we deze antwoordvolgorde terug. Wanneer we de open vraag ‘wat is volgens u de grootste risicobron in uw gemeente?’ zien we echter een andere antwoordvolgorde. Hier scoort transport van gevaarlijke stoffen over weg en water het hoogst, gevolgd door overstroming en in derde instantie Nedstaal. Slechts een kleine minderheid denkt dat de gevaren van deze risico’s zijn afgenomen.

Bewoners willen meer informatie

Een klein kwart geeft aan het afgelopen jaar informatie over risico’s in hun omgeving ontvangen te hebben. Voor zover informatie is ontvangen, is dit meestal afkomstig van de gemeente. Andere antwoorden, zoals ‘andere organisatie (zoals de veiligheidsregio) en bedrijven worden beduidend minder vaak genoemd. Over de informatie van de gemeente over de risico’s zijn de bewoners niet zo tevreden. 20% vindt de informatie onvoldoende tot slecht, 60% is neutraal en eveneens 20% vindt deze goed. Zeven op de tien bewoners geven aan meer informatie over risicobronnen in hun gemeente te willen. Bewoners willen met name meer, regelmatiger informatie en duidelijker inzicht in mogelijke risico’s en acties.

Toezicht, controle en handhaving

Niet de gemeente, maar de rijksoverheid is volgens de bewoners van Alblasserdam de partij die het meest verantwoordelijk is voor het maken van beleid om risico’s te verminderen. Dit geldt ook de handhaving en controle op risico’s. Het meest genoemde verbeterpunt dat bewoners aandragen om risico’s te verminderen is meer toezicht, controle en handhaving. Ook daar zien we de wens van bewoners om verbetering van de communicatie- en informatievoorziening en de behoefte aan inzicht in risico’s terug.