Dordrecht – Opgave Veilige Stad

In de Opgave Veilige Stad werkt de gemeente Dordrecht plannen voor de komende vier jaar uit die moeten bijdragen aan een veilig Dordrecht. Deze plannen bedenkt de gemeente niet vanuit "een ivoren toren". Zij betrekt hierbij de beleving en ervaringen van samenwerkingspartners, inwoners en ondernemers. In samenwerking met het Onderzoekcentrum Drechtsteden is op verschillende manieren informatie opgehaald bij deze partijen. In deze factsheet presenteren we de uitkomsten hiervan.

Conclusies & aanbevelingen

Op basis van dit onderzoek trekken wij de volgende conclusies:

  • Al best veel zaken op het gebied van veiligheid gaan goed, zeker in de eigen buurt. Maar er resteren ook nog verschillende veiligheidsissues waar de burger zich zorgen om maakt: ruim één op de tien inwoners maakt zich regelmatig zorgen over de veiligheid in de eigen buurt, een kwart over de veiligheid in Dordrecht als geheel.
  • Burgers maken zich vooral zorgen over thema's als verkeersveiligheid/te hard rijden en woninginbraken. Maar ook het vervoer van gevaarlijke stoffen baart zorgen. Ook overlast van coffeeshops, overlast van verwarde personen en onveilige plekken in de stad worden genoemd. Voor Dordrecht als geheel is terrorisme en radicalisering ook een onderwerp van zorg (voor de eigen straat/buurt speelt dit minder). Angst voor cybercriminaliteit of ondermijnende criminaliteit leeft er bijvoorbeeld nauwelijks onder de burger.
  • Burgers zien voor zichzelf slechts een (zeer) beperkte rol in het oplossen van de veiligheidsissues. Zelf ingrijpen vinden ze te gevaarlijk of ze worden geremd door eerdere ervaringen. Dit is volgens hen echt een taak van politie en gemeente. Wel doen burgers momenteel allemaal al wel iets om de veiligheid te verbeteren. Dit betreft met name nog de meer voor de hand liggende dingen als 'waakzaam en alert zijn' en 'de eigen woning en spullen beschermen'. De acties die meer inzet vergen, worden momenteel nog minder vaak gedaan. Een van de vraagstukken voor de Opgave Veilige Stad is dan ook hoe burgers meer te betrekken bij de veiligheid in buurt en stad.