Evaluatie PAK AAN! Zwijndrecht

In deze factsheet leest u de resultaten van het onderzoek dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) uitvoerde naar de aanpak van de gemeente Zwijndrecht met betrekking tot het ondersteunen van bewoners die zelf een bijdrage willen leveren aan de buurt, wijk, of heel Zwijndrecht. Met behulp van een vragenlijst die verspreid is onder het Bewonerspanel van Zwijndrecht brengen we de wensen en behoeften in kaart.


Samenvatting

Een kleine minderheid (48%) van de respondenten heeft gehoord van PAK AAN! Zwijndrecht. Het initiatief is bekender in de wijken Heer Oudelands Ambacht en Kort Ambacht, en minder bekend in de wijken Heerjansdam en Noord. Het merendeel van het Bewonerspanel heeft over PAK AAN! gelezen in de krant (54%), 43% kent het initiatief via Facebook of Instagram en 27% heeft via anderen over PAK AAN! gehoord. 
 

Verwachting rol gemeente

57% geeft aan het belangrijk te vinden dat inwoners met een initiatief terecht kunnen bij de gemeente voor ondersteuning, 33% vindt dit zelfs erg belangrijk. Twee derde (67%) van de respondenten verwacht hulp van de gemeente bij de weg vinden in regelgeving. Hulp bij uitvoering (57%), initiatiefnemers in contact brengen met mensen die willen helpen (57%) en een financiële bijdrage (56%) zijn ook veel genoemde verwachtingen van het bewonerspanel. 
 

Thema's initiatieven 

Zo'n vier op de tien leden van het Bewonerspanel heeft een idee gehad voor het verbeteren van zijn straat, wijk of Zwijndrecht. In Heerjansdam hebben inwoners relatief vaker een idee hiervoor dan in andere wijken. De meeste ideeën van bewoners hadden betrekking op het thema Veiligheid en verkeer (67%). Daarnaast werden de thema's Groen en Schoon het vaakst genoemd. Het bewonerspanel diende voornamelijk een idee in bedoeld voor zijn/haar straat en buurt (resp. 31% en 32%). 
 

Uitvoering initiatief 

Het grootste deel van de initiatiefnemers heeft (nog) niets met het onderwerp gedaan. Bijna een kwart geeft aan dat er contact hierover is met de gemeente. Op de vraag of het idee gerealiseerd wordt antwoordt 81% neen. Als reden hiervoor geeft men op het idee niet ingediend te hebben (20x genoemd) en ontbreken actie van de gemeente (15x genoemd). Bij verdere specificering naar initiatief of wens, geeft 64% van het bewonerspanel aan zijn idee als een wens te zien (zelf geen actieve bijdrage). Iets meer dan een kwart noemt zijn idee een initiatief, en wil dus zelf een actieve bijdrage leveren. 

Een (nipte) meerderheid van het bewonerspanel geeft aan zich (mede)verantwoordelijk te voelen voor een goede binding van mensen in de buurt, en voelt zich maatschappelijk betrokken. Zo'n 15% van het bewonerspanel geeft aan niet te willen helpen bij initiatieven van anderen, 35% zou niet zelf initiatief nemen, en 57% zou liever geen initiatief nemen voor heel Zwijndrecht.
 

Investering initiatief 

De leeftijdsklasse 35-54 jaar is bereid relatief de meeste tijd in hun eigen initiatief te steken, zo is 44% bereid hier meer dan een dag per maand aan te besteden. Mensen van 55 jaar en ouder zijn minder bereid tijd in een initiatief te steken, 55% zegt hier minder dan een dag per maand voor over te hebben. 
De thema's Groen, Veiligheid en verkeer en Schoon worden het vaakst genoemd als initiatieven waar het Bewonerspanel mee zou willen helpen.