HI-Ambacht – Bomen in Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat het bomenbeleid actualiseren. Om hier ook de mening van de inwoners bij te betrekken, heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een enquête gehouden onder inwoners. Hoe inwoners denken over bomen en wat zij belangrijk vinden m.b.t. bomen in hun buurt en in heel Hendrik-Ido-Ambacht, leest u in deze factsheet.

Conclusies

Inwoners zien graag meer bomen; in het bijzonder buiten de eigen woonbuurt

De helft van de inwoners vindt dat er momenteel te weinig bomen in heel Hendrik-Ido-Ambacht zijn. En hoewel vrijwel alle inwoners bomen in hun woonbuurt waardevol en belangrijk vinden, zijn de meningen verdeeld over het aantal bomen in hun woonbuurt. Een kwart (23%) vindt dat daar te weinig bomen staan, één op de zes (17%) vindt echter dat er te veel bomen staan. Het Bewonerspanel is iets positiever over het aantal bomen in de eigen woonbuurt; 6% vindt dat er te veel bomen staan.

Inwoners redelijk tevreden

Zo'n twee derde van de inwoners is tevreden over de bomen in Hendrik-Ido-Ambacht wat betreft de variatie in type, de veiligheid en de conditie/kwaliteit van de bomen; één op de tien is hier ontevreden over. De ontevredenheid is net wat hoger voor wat betreft het onderhoud aan bomen en het behoud van beeldbepalende bomen (al dan niet langs de hoofdwegen); hierover zijn zo'n twee op de tien inwoners ontevreden.

Overlast

Drie op de tien inwoners vinden dat (bepaalde) bomen in hun woonbuurt voor overlast zorgen. Kijken we alleen naar het Bewonerspanel, dan betreft dit één op de vijf inwoners.

Gevallen blad/vruchten/takken geeft minste aanleiding tot ingrijpen

Vier op de tien inwoners vinden ingrijpen niet nodig als bomen veel overlast geven door gevallen blad/vruchten/takken. Voor overige soorten overlast vinden inwoners ingrijpen meer geaccepteerd of wenselijk. Als een boom te dicht bij een huis/gevel staat en/of schaduw veroorzaakt in huizen, dan moet dit volgens inwoners opgelost worden door ofwel de takken flink te snoeien ofwel de boom te kappen en te vervangen door een andere boom. Als boomwortels tegels omhoog duwen of als een boom veel plakkende afscheiding geeft (bladluis), dan kiest het grootste deel van de inwoners ervoor om de boom te kappen en te vervangen door een nieuwe boom.

Inwoners vinden veel belangrijk, maar geven twee dingen prioriteit

Als je het inwoners vraagt, dan vinden zij veel dingen belangrijk als het om bomen in Hendrik-Ido-Ambacht gaat. Het allerbelangrijkst vinden zij echter dat het aantal bomen in Hendrik-Ido-Ambacht ten minste gelijk blijft en dat er voldoende rekening gehouden wordt met overlast of onveilige situaties die sommige bomen veroorzaken (bijvoorbeeld te hoge bomen die schaduw veroorzaken in huizen; vallende takken; bladeren, vruchten e.d.; scheve stoeptegels).

Bomen in minder goede conditie eerder vervangen

Maar liefst acht op de tien inwoners geven hier de voorkeur aan i.p.v. het zo lang mogelijk proberen te behouden van deze bomen. Het uitgespaarde geld kan vervolgens gebruikt worden voor de verzorging van de overige bomen.

Burgers met waardevolle/beeldbepalende boom in eigen tuin hooguit adviseren over het onderhoud

De meningen lopen uiteen over hoe de gemeente moet omgaan met burgers met een waardevolle/beeldbepalende boom eigen tuin en deze boom dus niet mogen kappen. Vier op de tien vinden dat deze burgers hier geheel zelf verantwoordelijk voor zijn. Ook vier op de tien vinden dat de gemeente deze burgers moet voorzien van advies over het onderhoud. Een financiële bijdrage vindt slechts één op de vijf inwoners op zijn plaats.

Communicatie over bomen via Gemeentenieuws in huis-aan-huisblad

Twee derde van de inwoners wordt graag via het gemeentenieuws geïnformeerd over aangelegenheden rondom bomen. Daarnaast zou een derde graag informatie zien op de gemeentelijke website en/of in een digitale nieuwsbrief. Inwoners vinden veel verschillende soorten informatie m.b.t. bomen interessant om over te lezen.