Papendrecht – Uw afval verdient beter – Opinie inwoners Papendrecht over verandering in afvalinzameling

De gemeente Papendrecht heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd om een enquête te houden naar voorkeuren van inwoners van Papendrecht voor een nieuwe manier van afval inzamelen. Zodat de gemeente rekening kan houden met de voorkeuren van inwoners bij de keuze voor een nieuw systeem. Het OCD heeft hiervoor vragen uitgezet via het Bewonerspanel Papendrecht. Daarnaast zijn inwoners via de media opgeroepen om via de gemeentelijke website mee te doen aan dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek leest u in deze factsheet.

Conclusies

Opinie over afvalscheiding

  1. De inwoners van Papendrecht vinden afvalscheiding een taak voor inwoners. De meerderheid ziet er ook het nut van in en staat positief tegen afvalscheiding. Ruim een derde van de inwoners ziet voor zichzelf mogelijkheden om (nog) meer afval te kunnen scheiden. Dit aandeel is onder bewoners van hoogbouw nog iets hoger (43%).

Voorkeuren

  1. Het principe de vervuiler betaalt kan niet op een hoog draagvlak rekenen. De meerderheid van de bewoners geeft de voorkeur aan de huidige afvalstoffenheffing met voor iedereen een zelfde tarief.

Voorkeur voor systeem bij laagbouw anders dan bij hoogbouw

  1. Onder bewoners van laagbouw is de voorkeur voor een systeem met 3 containers iets groter dan een systeem met 4 containers.
  2. Bewoners van hoogbouw geven duidelijk de voorkeur aan 4 containers naast de flat.

Ideeën om afvalscheiding te bevorderen

  1. Een derde van de inwoners vindt afval scheiden wél belangrijk, maar vaak te veel moeite. Aandacht voor het zo makkelijk mogelijk maken van afvalscheiding is dus zeker belangrijk. Er zijn door bewoners uiteenlopende ideeën meegegeven. Het gaat o.a. om informatie over het nut van afval scheiden (duidelijk en vaak), belonen van gedrag (zoals minder betalen aan afvalstoffenheffing) en betere voorzieningen in huis. Ook wordt aandacht gevraagd voor het verminderen van verpakkingen door de industrie (internetaankopen), reiniging van containers en inzameling van chemisch afval via een milieubox of luiers bij een centraal punt.