Sliedrecht – Duurzaamheidsvisie Sliedrecht

Sliedrecht wil een duurzame gemeente zijn met een aantrekkelijke, groene, gezonde en toekomstbestendige woon- en werkomgeving. Daarvoor ontwikkelt de gemeente een duurzaamheidsvisie. De gemeente wil deze visie samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en andere gemeenten binnen de regio opstellen. Daarom heeft de gemeente een onderzoek laten doen over wat inwoners belangrijk vinden bij duurzaamheid.

Conclusies

Bijna alle respondenten zijn overtuigd van het belang van duurzaamheid voor Sliedrecht (figuur 11). Voor één tiende van de inwoners zou duurzaamheid binnen Sliedrecht de hoogste prioriteit moeten krijgen, drie kwart vindt dat het, samen met andere onderwerpen, een hogere prioriteit moet hebben (figuur 12).

Vier op de vijf mensen volgen regelmatig tot af en toe het nieuws over duurzaamheid in Sliedrecht.

Men vindt schone lucht en het verminderen van vervuiling door bedrijven de belangrijkste thema's. Ook de andere thema's scoren qua belang ruim boven de 80%. Schone lucht en vervuiling door bedrijven vormen ook de top 2 van meest aansprekende thema's met respectievelijk 75% en 50%.

Hieronder staat welke maatregel men per onderwerp het meest belangrijk vindt.

Schone lucht

Om schone lucht te krijgen vinden de deelnemers aan het Bewonerspanel het vooral (zeer) belangrijk dat bedrijven minder schadelijke stoffen uitstoten (98%) en dat mensen minder vaak hun auto pakken (78%), dat overheid en bedrijven investeren in schoner openbaar vervoer (75%) en dat de overheid het gebruik van fiets en openbaar vervoer stimuleert (72%). Het minst ziet men in het delen van een auto (28%).

Vervuiling door bedrijven

Het allerbelangrijkst vindt men dat bedrijven minder gevaarlijke stoffen gaan uitstoten (99%) en meer afval gescheiden inzamelen en hergebruiken (93%). Ook andere maatregelen vindt men belangrijk, ze zitten allemaal ruim boven de 80%.

Hergebruik grondstoffen en hergebruik (rest)afval

Minder zwerfafval (95%) en betere afvalscheiding door de inwoners (89%) vindt men het meest belangrijk. Een vijfde van de respondenten vindt registratie op afvalcontainers en betalen voor restafval juist (zeer) onbelangrijk.

Duurzame energie

Negen op de tien inwoners zijn van mening dat de woningbouwcorporatie meer moet investeren in duurzame energie en dat er meer zonnepanelen moeten komen op gebouwen van de gemeente en van bedrijven. Een op de tien vindt de aanleg van windmolens door de overheid juist niet belangrijk.

Energiezuinige woningen

Men vindt het (zeer) belangrijk dat alle nieuwe woningen zeer energiezuinig zijn (92%), dat mensen zuiniger omgaan met energie in huis (90%) en dat woningcorporaties investeren in energiebesparing (89%).

Bescherming tegen hoogwater en hevige regenval

Het versterken van de dijken en een betere waterafvoer door de overheid (beide 91%) zijn volgens de respondenten hierbij van het hoogste belang.

Groene woonomgeving

Hierbij hechten inwoners het grootste belang aan meer groen in het openbaar gebied (91%) en meer natuurgebieden in de omgeving (86%).

De deelnemers aan het Bewonerspanel en duurzaamheid

Vier op de tien inwoners kiezen regelmatig voor duurzame producten en nog eens een derde kiest hier af en toe voor. Negen op de tien willen nog meer moeite doen om bij te dragen aan duurzaamheid zoals afval scheiden of vaker de fiets nemen. Zes op de tien zijn bereid zelf geld te investeren in duurzaamheid.

Drie op de tien willen graag meedoen aan een proef, bijvoorbeeld met scheiding van etensresten en één op de zes wil meedenken in een platform of bewonersavond.

Rol van de gemeente

Negen op de tien inwoners vinden dat de gemeente vooral zelf het goede voorbeeld moet geven; drie kwart vindt dat de gemeente duurzaamheid meer moet stimuleren door financiële prikkels of faciliteiten.

De deelnemers aan het Bewonerspanel hebben veel tips voor de gemeente (tabel 1) over groen (8x genoemd), zonnepanelen (6x) en bestrating (5x). Er zitten ook tips bij over verlichting, afvalscheiding, bewustwording en het geven van een goed voorbeeld.