Zwijndrecht – Groen in Zwijndrecht

De gemeente werkt in 2018 aan het maken van een Groenvisie en uitvoeringsprogramma. In de Groenvisie legt de gemeente Zwijndrecht de ambitie en de uitgangspunten voor (het belang van) het groen vast, met afwegingen, die duidelijk én uitlegbaar zijn. Het college van B&W van Zwijndrecht is van mening dat er via integraal groenbeleid een verbeterslag in het groen van Zwijndrecht gemaakt kan worden. Daarom is gestart met de bestuursopdracht Groenvisie.

Conclusies

Het oordeel over groen

Zes op de tien deelnemers aan het Bewonerspanel Zwijndrecht vindt dat er in Zwijndrecht voldoende groen aanwezig is, een vijfde is het daar niet mee eens. Men denkt verschillend over de stellingen dat het groen in Zwijndrecht goed onderhouden is en dat de gemeente voldoende prioriteit geeft aan groen: een derde is het er (zeer) mee eens, een derde staat er neutraal tegenover en een derde is het er (zeer) mee oneens.

Acht op de tien inwoners vinden dat er voldoende groen is in Heerjansdam en het buitengebied. Over de kwaliteit daarvan zijn zeven op de tien tevreden. Een vijfde vindt dat het bebouwd deel van Zwijndrecht onvoldoende groen heeft en een derde vindt dat van onvoldoende/slechte kwaliteit.

Zwijndrecht krijgt het rapportcijfer 6,6 als groene stad. Drie kwart vindt de stad zeker of een beetje groen. Bijzondere plekken voor het groen in de stad zijn vooral het hele Develgebied en het Noordpark. Een vijfde geeft een onvoldoende.

Wat is belangrijk aan groen en op welke plekken

Bijna iedereen vindt veel groen in de woonbuurt en heel Zwijndrecht (erg) belangrijk. Een derde vindt zelfs hoe meer groen, hoe beter. Zes op de tien is van mening dat groen zeker belangrijk is, maar andere zaken als voldoende ruimte voor woningen, winkels, wegen, fietspaden, parkeerplaatsen en voorzieningen ook.

De top drie van de belangrijkste aspecten van groen is: (1) dat het er goed uitziet (25%); (2) dat het natuurlijk groen is met veldbloemen, insecten en vlinders (13%); (3) dat kinderen in het groen kunnen spelen (12%). Er is niemand die groen niet belangrijk vindt. Groen is vooral belangrijk om in te ontspannen, te wandelen of te fietsen (68x genoemd) of voor de frisse lucht (44x), groen is goed voor alle dieren en groen is gewoon mooi en belangrijk (beide 39x).

De algemene indruk is dat er voldoende groen is in het park in de buurt (73%), de buurt zelf (68%) en bij flats en vijvers (67%). Zes op de tien vinden de kwaliteit in het park en bij de flats en vijvers ook voldoende.

Vier op de tien vinden dat er onvoldoende groen is bij het winkelcentrum in de buurt en een derde vindt daar de kwaliteit ook onvoldoende.

In de buurt moet het groen meer verzorgd worden (45%), alsook bij de flats en vijvers (25%). Er hoeft volgens 30% niets veranderd te worden in het openbaar groen bij de hoofdwegen, het park in de buurt (27%) en het groen bij op- en afritten en het groen in het buitengebied (beide 34%). Bij het winkelcentrum in de buurt mag wel meer groen komen (36%) en bij openbare gebouwen meer kleur (30%).

Zeven op de tien inwoners vinden het groen in de buurt de belangrijkste groene plek in Zwijndrecht, de helft vindt ook het park in de buurt wel belangrijk. Het minst belangrijk vindt men het groen bij de op- en afritten.

De prioriteit bij de inrichting van de openbare ruimte hoort meer te liggen bij groen (61%) en speelvoorzieningen (40%) dan bij kantoren en bedrijven (4%).

Men wil het liefst het openbaar groen verbeteren in de parken (43x genoemd), door de hele gemeente (38x) en bij winkelcentra (18x). De verbetering zou dan moeten bestaan uit beter onderhoud (68x), meer bloemen (57x) en meer bomen (52x).

Vragen over inzet voor groen en communicatie

Zes op de tien deelnemers aan het bewonerspanel leest weleens of regelmatig iets over openbaar groen in Zwijndrecht. Men zou het liefst geïnformeerd worden via het Gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad of in de krant (55%). Bijna iedereen is het meest geïnteresseerd in alles wat met veranderingen in de eigen buurt te maken heeft (91%), de helft vindt ook het groen in de eigen buurt interessant.

Ruim een derde van de deelnemers aan het Bewonerspanel wil (af en toe) een bijdrage leveren aan het openbaar groen in de buurt, bijvoorbeeld door mee te doen in een klankbordgroep, schouwronde of eenmalige actie. Een aantal mensen doet dat al (16x genoemd), sommigen kunnen vanwege leeftijd of gezondheid niet meer (5x) en anderen hebben geen tijd vanwege (vrijwilligers)werk (2x).

Een derde van de inwoners vindt dat inwoners een rol zouden moeten krijgen in het beheer van openbaar groen. Een kwart wil zich wel inzetten om van Zwijndrecht een groenere gemeente te maken. Vier op de tien deelnemers vinden dat de groene kwaliteit van Zwijndrecht alleen de verantwoordelijkheid is van de gemeente.

Als tip geven de inwoners mee dat het onderhoud beter moet gebeuren, dat wil zeggen netjes maaien en niet de grond kapot trekken en traditioneel snoeien en niet met de grond gelijk maken (20x genoemd).