Veiligheid Papendrecht

De landelijke Veiligheidsmonitor helpt gemeenten om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de eigen bewoners. Maar ook vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten en gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse. Alsmede van de situatie per wijk en vergeleken met 2012.

Conclusies

Op basis van de Veiligheidsmonitor 2015 trekken we de volgende conclusies:

  • Drechtstedeninwoners beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt veelal op dezelfde wijze als inwoners van andere sterk stedelijke gemeenten of net wat minder gunstig. Zo is de waardering voor de fysieke voorzieningen (denk aan onderhoud, speeltoestellen) en de sociale samenhang net iets lager en de ervaren overlast van rommel, dronken mensen op straat, rondhangende jongeren en parkeeroverlast net iets hoger. Vergeleken met 2012 voelen meer mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt en zijn de bewoners minder tevreden over het onderhoud van de wegen en paden en perken en plantsoenen. Wel is men meer tevreden over het functioneren van de politie.
  • De beoordeling van de leefbaarheid en veiligheid is in Papendrecht grotendeels stabiel gebleven. Alleen het aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is toegenomen. De gemeente wijkt nauwelijks af van de scores van andere sterk stedelijke gemeenten. Papendrechters zijn wat minder tevreden over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes, wat meer tevreden over de buitenverlichting en de overlast van graffiti en drugsgebruik en –handel.
  • Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt hangt sterk samen met de omvang van de criminaliteit, de ervaren overlast en de leefbaarheid. In Papendrecht pakt dit als volgt uit: in Oostpolder, Wilgendonk en Middenpolder hangt het cijfer in belangrijke mate samen met de goede leefbaarheid, in de Kooij-Oosteind en Molenvliet met de beperkte criminaliteit en in de Kooij-Oosteind tevens met weinig overlast. In Westpolder, met het laagste rapportcijfer, vooral met de (geregistreerde) criminaliteit.