Veiligheid Sliedrecht

De landelijke Veiligheidsmonitor helpt gemeenten om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de eigen bewoners. Maar ook vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten en gemeenten met dezelfde stedelijkheidsklasse. Alsmede van de situatie per wijk en vergeleken met 2012.

Conclusies

Op basis van de Veiligheidsmonitor 2015 trekken we de volgende conclusies:

  • De bewoners van de Drechtsteden beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt veelal op dezelfde wijze als inwoners van andere sterk stedelijke gemeenten of net wat minder gunstig. Zo is de waardering voor de fysieke voorzieningen (denk aan onderhoud, speeltoestellen) en de sociale samenhang net iets lager en de ervaren overlast van rommel, dronken mensen op straat, rondhangende jongeren en parkeeroverlast net iets hoger. Vergeleken met 2012 voelen meer mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt en zijn de bewoners minder tevreden over het onderhoud van de wegen en paden en perken en plantsoenen. Wel is men meer tevreden over het functioneren van de politie.
  • De beoordeling van de leefbaarheid en veiligheid is in Sliedrecht grotendeels stabiel gebleven. Deze gemeente scoort vergeleken met andere sterk stedelijke gebieden goed op sociale samenhang en de tevredenheid onder bewoners over de gemeentelijke aanpak van de leefbaarheid en veiligheid.
  • Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt hangt sterk samen met de omvang van de criminaliteit, de ervaren overlast en de leefbaarheid. In Sliedrecht pakt dit als volgt uit: in West hangt het goede rapportcijfer onder meer samen met de lage ervaren overlast (met name weinig jongerenoverlast); in Centrum en Oost zijn er geen specifieke aspecten die het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt omlaag duwen of omhoog trekken.