Veiligheidsmonitor Zwijndrecht 2023

Met de landelijke Veiligheidsmonitor heeft de gemeente Zwijndrecht inzicht in de lokale veiligheidssituatie. Het gaat om de beleving van de inwoners op diverse
onderwerpen als leefbaarheid, ervaren overlast, veiligheid, criminaliteit en slachtofferschap.

De landelijke Veiligheidsmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Onderzoekcentrum Drechtsteden biedt als onderdeel van de Basisdienstverlening periodiek uitbreiding op en rapportage over de Veiligheidsmonitor aan op gemeente- en wijkniveau. Zwijndrecht deed in het najaar van 2023 met een meting op wijkniveau mee aan de Veiligheidsmonitor.

De leefbaarheid en veiligheid in Zwijndrecht scoort op de meeste aspecten net iets slechter dan in vergelijkbare (sterk stedelijke) gemeenten, maar scoort op sommige aspecten juist net iets beter of gelijk aan vergelijkbare gemeenten. Het gaat in vrijwel alle gevallen om kleine verschillen. De belangrijkste noemen we hier:

Aspecten waarop Zwijndrecht iets beter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Minder inwoners vinden dat er veel criminaliteit voorkomt in de buurt.
  • Er is minder traditioneel slachtofferschap (met name met betrekking tot vermogensdelicten).
  • Bij meer inwoners is een buurt of burgerwacht aanwezig in de buurt. Daarnaast treffen inwoners vaker de volgende preventieve maatregelen: ‘s avonds licht laten branden als ze niet thuis zijn en de woning voorzien van extra veiligheidssloten en/of raamstickers van het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Aspecten waarop Zwijndrecht iets slechter scoort dan vergelijkbare gemeenten:

  • Een lagere score op fysieke buurtvoorzieningen (inwoners zijn met name minder tevreden over het onderhoud van stoepen, straten, pleintjes, plantsoenen en parken en over voorzieningen voor jongeren).
  • Inwoners geven een lager rapportcijfer voor het prettig wonen in de buurt en meer inwoners vinden dat hun buurt achteruit is gegaan in de afgelopen 12 maanden.
  • Er is minder sociale samenhang (op vijf van de acht onderliggende stellingen scoort Zwijndrecht wat lager).
  • Inwoners ervaren meer overlast van fysieke verloedering (met name wat betreft rommel op straat) en verkeersoverlast (met name wat betreft parkeerproblemen).
  • Bij minder inwoners is een buurtpreventie app beschikbaar in de buurt en minder huishoudens nemen dan ook deel aan zo’n app.
  • Minder zichtbaarheid van politie en handhaving in de buurt. Een lagere tevredenheid over het functioneren van politie en handhaving alsook over de gemeente bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid.