Veiligheidsprioriteiten inwoners Dordrecht 2022

De gemeente Dordrecht werkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) met daarin de plannen op het gebied van de veiligheid voor de komende vier jaar. Om in het IVP de juiste prioriteiten te kunnen stellen betrekt de gemeente, net als bij het opstellen van het huidige IVP 2019 – 2022, de mening van de inwoners. Vandaar dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden een vragenlijst heeft uitgezet onder inwoners van Dordrecht. Wat leeft er anno 2022 onder de inwoners op het gebied van veiligheid? De resultaten van dit onderzoek leest u in deze factsheet.

Conclusies

Met de veiligheid in geheel Dordrecht en in de eigen straat/buurt is het volgens een aanzienlijk deel van de inwoners al best goed gesteld. Zo maakt een kwart van de inwoners zich (bijna) nooit zorgen over de veiligheid in Dordrecht als geheel en de helft (bijna) nooit over de eigen straat/buurt. Dit neemt niet weg dat tegelijkertijd één op de zes Dordtenaren (16%) zicht regelmatig of vaak zorgen maakt over de veiligheid in de eigen straat/buurt en een kwart (25%) over de veiligheid in geheel Dordrecht.
De mate waarin Dordtenaren zich zorgen maken over de veiligheid in de eigen straat/buurt en geheel Dordrecht is niet veranderd ten opzichte van 2017.

Belangrijkste veiligheidsissues volgens inwoners

Zowel voor de eigen straat/buurt als voor Dordrecht als geheel maken inwoners zich het meest zorgen over te hard rijden/verkeersveiligheid. Dit onderwerp staat met stip op nummer 1. De verwerking van gevaarlijke stoffen door bedrijven in of nabij Dordrecht en het vervoer van gevaarlijke stoffen (per spoor, water en weg) staan op een tweede plaats. Ook drank- en drugsoverlast is een belangrijk punt van zorgen. Daarnaast horen bij de belangrijkste zorgen specifiek voor de eigen straat/buurt nog de hinder van jeugdgroepen en overlast/ruzie tussen bewoners. Bij de belangrijkste zorgen specifiek voor Dordrecht als geheel hoort verder nog het onderwerp straatintimidatie. Daarnaast maken inwoners zich, in meer of mindere mate, zeker ook zorgen over andere punten op veiligheidsgebied. De complete prioritering van zorgpunten staat in figuur 3 en figuur 4 in deze factsheet.

Rol gemeente en veiligheidspartners

De helft van de Dordtenaren (56%) heeft er (een redelijk) vertrouwen in dat de gemeente – in samenwerking met de veiligheidspartners – genoeg doet aan de veiligheid in Dordrecht en in hun straat/buurt. Vergeleken met 2017 (67%) is dit vertrouwen iets gedaald.
Inwoners verwachten van de gemeente en veiligheidspartners vooral dat zij de veiligheid verder verbeteren door meer en strenger te handhaven en door te zorgen voor meer toezicht op straat (zichtbaar zijn). Hierbij bedoelen inwoners met name meer controleren op verkeersregels/te hard rijden en op overlast van jeugd of verwarde personen. Ook wordt veel aangegeven dat er behoefte is aan betere communicatie met en een transparante houding van de gemeente en de politie. Inwoners willen geïnformeerd worden over wat er met hun inbreng gebeurt en het gevoel krijgen dat hun inbreng serieus wordt genomen.