Veiligheidsprioriteiten inwoners Hardinxveld-Giessendam 2022

De gemeente Hardinxveld-Giessendam werkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) met daarin de plannen op het gebied van de veiligheid in Hardinxveld-Giessendam voor de komende vier jaar. Om in het IVP de juiste prioriteiten te kunnen stellen betrekt de gemeente de mening van de inwoners. Vandaar dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden een vragenlijst heeft uitgezet onder inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Wat leeft er onder de inwoners op het gebied van veiligheid? Waar maken inwoners zich zorgen over? En wat zou volgens inwoners met prioriteit aangepakt moeten worden? De resultaten van dit onderzoek leest u in deze factsheet.

Conclusies 

Hoewel één derde van de inwoners zich (bijna) nooit zorgen maakt over de veiligheid in Hardinxveld-Giessendam en de helft (bijna) nooit over de eigen straat/buurt, geldt dit lang niet voor iedereen. Tegelijkertijd maakt namelijk een kwart van de inwoners zich juist regelmatig of vaak zorgen over de veiligheid in hun eigen straat/buurt. Iets minder, maar toch nog één op de vijf inwoners maakt zich regelmatig of vaak zorgen over de veiligheid in heel Hardinxveld-Giessendam.

Belangrijkste veiligheidsissues volgens inwoners

Inwoners maken zich vooral zorgen over – en vinden dat de gemeente prioriteit moet geven aan de aanpak van – te hard rijden/verkeersveiligheid. Dit onderwerp staat met stip bovenaan de prioriteitenlijst. De andere twee onderwerpen in de top-3 zijn: overlast van jeugdgroepen en vernielingen op straat. Daarnaast maakt een aanzienlijk deel van de inwoners zich zorgen over babbeltrucs, cyberciminaliteit en woninginbraken. Andere onderwerpen zijn in mindere mate aanleiding voor zorgen. Een totaaloverzicht is te zien in figuur 3 en figuur 4 in deze factsheet.

Rol gemeente en veiligheidspartners

Zes op de tien Hardinxveld-Giessendammers hebben er (een redelijk) vertrouwen in dat de gemeente – in samenwerking met de veiligheidspartners – genoeg doet aan de veiligheid in Hardinxveld-Giessendam en in hun straat of buurt. Bij één op de drie inwoners ontbreekt dit vertrouwen (nog). Inwoners verwachten van de gemeente en veiligheidspartners vooral dat zij de veiligheid verder verbeteren door te zorgen voor 'meer toezicht op straat'. Politie en Toezicht zouden meer zichtbaar moeten zijn op straat (ook in de avonden) en beter/strenger moeten handhaven; met name meer controleren en handhaven op te hard rijden, gevaarlijk verkeersgedrag, foutparkeren en overlast van jeugd en overige overlastgevende inwoners. Ook wordt aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid door te zorgen voor betere doorstroming, tegengaan van sluipverkeer, verbreden van smalle wegen en wegen verkeersveiliger inrichten met behulp van 30-km zones, obstakels e.d. Daarnaast willen inwoners een betere bereikbaarheid van en communicatie met de politie en gemeente. Er heerst momenteel het gevoel dat er nog te weinig met hun zorgen wordt gedaan, ook als zij die al hebben doorgegeven aan de gemeente en/of veiligheidspartners. Ook het snel reageren bij concrete meldingen wordt in dit verband genoemd.

Rol inwoners

Drie op de tien inwoners kunnen zich voorstellen zelf ook iets te kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Zij denken hierbij vooral aan zelf waakzaam en alert zijn en het (meer/sneller) melden van misstanden bij politie, gemeente, FIXI of andere instanties en aan zelf bijdragen aan een goede sociale samenhang in de buurt. Ook deelname aan een buurt-WhatsApp-groep of buurtpreventieteam wordt genoemd, net zoals zelf het goede voorbeeld geven (o.a. jezelf aan de verkeersregels houden, vriendelijk zijn en de buurt schoonhouden) en mensen aanspreken op hun gedrag. Bij dit laatste geven inwoners wel aan dat dit niet altijd helpt en vaak gevaarlijk kan zijn. Dit laatste is voor sommigen dan ook reden om dit bewust niet te doen.