Veiligheidsprioriteiten inwoners Papendrecht 2022

De gemeente Papendrecht werkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) met daarin de plannen op het gebied van de veiligheid in Papendrecht voor de komende vier jaar. Om in het IVP de juiste prioriteiten te kunnen stellen betrekt de gemeente de mening van de inwoners. Vandaar dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden een vragenlijst heeft uitgezet onder inwoners van Papendrecht. Wat leeft er onder de inwoners op het gebied van veiligheid? Waar maken inwoners zich zorgen over? En wat zou volgens inwoners met prioriteit aangepakt moeten worden? De resultaten van dit
onderzoek leest u in deze factsheet.

Conclusies

Hoewel een kwart van de inwoners zich (bijna) nooit zorgen maakt over de veiligheid in Papendrecht als geheel en vier op de tien (bijna) nooit over de eigen straat/buurt, geldt dit lang niet voor iedereen. Tegelijkertijd maakt namelijk een kwart van de inwoners zich juist regelmatig of vaak zorgen over de veiligheid in heel Papendrecht en één op de vijf over de veiligheid in de eigen straat/buurt.

Belangrijkste veiligheidsissues volgens inwoners

Inwoners maken zich vooral zorgen over – en vinden dat de gemeente prioriteit moet geven aan de aanpak van – te hard rijden/verkeersveiligheid. Dit onderwerp staat met stip bovenaan de prioriteitenlijst. Op de tweede plaats staat overlast van jeugdgroepen. Op de
derde plaats staan vernielingen op straat.

Daarnaast maakt een aanzienlijk deel van de inwoners zich zorgen over de verwerking van gevaarlijke stoffen door bedrijven in of nabij Papendrecht, babbeltrucs, overlast/ruzie tussen bewoners, cybercriminaliteit, woninginbraken en diefstal van auto's, fietsen en scooters.
Andere onderwerpen zijn in mindere mate aanleiding voor zorgen.

Rol gemeente en veiligheidspartners

Bijna de helft van de Papendrechters (45%) heeft er (een redelijk) vertrouwen in dat de gemeente – in samenwerking met de veiligheidspartners – genoeg doet aan de veiligheid in Papendrecht en in hun straat of buurt. Bij een vergelijkbaar deel (48%) ontbreekt dit vertrouwen (nog). De meningen van de Papendrechters zijn op dit punt dus sterk verdeeld. 

Inwoners verwachten van de gemeente en veiligheidspartners vooral dat zij de veiligheid verder verbeteren door te zorgen voor 'meer toezicht op straat'. Politie en Toezicht zouden meer zichtbaar moeten zijn op straat (ook in de avonden en weekenden), beter/strenger
moeten handhaven en beter benaderbaar en bekend zijn in de wijk. Inwoners vinden dat er meer moet worden gecontroleerd op snelheid, gevaarlijk verkeersgedrag en foutparkeren, maar ook op overlast van rondhangende jeugd, drugsdealers/drugsgebruik en overige
overlastgevende inwoners. Daarnaast willen inwoners betere communicatie met de politie en gemeente en bestaat er het gevoel dat er nu nog te weinig met hun zorgen wordt gedaan. 

Ook is er behoefte aan preventieve maatregelen in de fysieke ruimte (o.a. meer straten inrichten als 30-km zones en het schoon, heel, overzichtelijk en verlicht houden van de omgeving) en op sociaal gebied (o.a. lessen geven op school over goed burgerschap en het 
regelen van voorzieningen/activiteiten voor jongeren). Tot slot wordt genoemd dat de aanpak van vervuilende stoffen van bedrijven aangepakt zou moeten worden. 

Rol inwoners

Vier op de tien inwoners kunnen zich voorstellen zelf ook iets te kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Zij denken hierbij vooral aan het zelf waakzaam en alert zijn, het melden van misstanden bij politie, gemeente en andere instanties, het beschermen van de eigen woning/spullen (d.m.v. camera's en verlichting) en bijdragen aan de sociale samenhang in hun eigen woonbuurt.