Veiligheidsprioriteiten inwoners Sliedrecht 2022

De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) met daarin de plannen op het gebied van de veiligheid in Sliedrecht voor de komende vier jaar. Om in het IVP de juiste prioriteiten te kunnen stellen betrekt de gemeente, net als bij het opstellen van het huidige IVP 2019 – 2022, de mening van de inwoners. Vandaar dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden een vragenlijst heeft uitgezet onder inwoners van Sliedrecht. Wat leeft er anno 2022 onder de inwoners op het gebied van veiligheid? De resultaten van dit onderzoek leest u in deze factsheet.

Conclusies

Met de veiligheid in geheel Sliedrecht en in de eigen straat/buurt is het volgens een aanzienlijk deel van de inwoners al best goed gesteld. Zo maakt een kwart zich (bijna) nooit zorgen over de veiligheid in Sliedrecht als geheel; voor de eigen straat/buurt maakt 46% zich (bijna) nooit zorgen. Dit neemt niet weg dat tegelijkertijd maar liefst een kwart van de inwoners zich juist regelmatig of vaak zorgen maakt over de veiligheid in de eigen straat/buurt en in heel Sliedrecht.

Vergeleken met 2019 zijn de zorgen om de veiligheid in de straat/buurt iets toegenomen. Het aandeel inwoners dat zich hier (bijna) nooit zorgen over maakt is namelijk gedaald van 54% naar 46%. De reden van deze ontwikkeling is niet bekend; vele factoren kunnen hierop van invloed zijn.

Belangrijkste veiligheidsissues volgens inwoners

Inwoners maken zich vooral zorgen over te hard rijden/verkeersveiligheid in zowel hun eigen straat/buurt als in geheel Sliedrecht. Op de tweede plaats staat de verwerking van gevaarlijke stoffen bij bedrijven in of nabij Sliedrecht. Op een gedeelde derde plaats staan overlast van jeugdgroepen en vernielingen op straat.

Deze onderwerpen stonden ook in 2019 al in de top-3. Vergeleken met toen zijn de zorgen iets gedaald op de prioriteitenlijst voor wat betreft 'woninginbraken', 'overlast/ruzie tussen bewoners' en 'illegale hennepteelt'. Daarentegen is 'cybercriminaliteit' juist wat gestegen op de prioriteitenlijst, al is dit nog steeds meestal niet het onderwerp dat inwoners kiezen als onderwerp waar zij zich het allermeeste zorgen over maken.

Rol gemeente en veiligheidspartners

Vier op de tien inwoners (43%) hebben er (een redelijk) vertrouwen in dat de gemeente – in samenwerking met de veiligheidspartners – genoeg doet aan de veiligheid in Sliedrecht en hun straat/buurt. Vergeleken met 2019 (55%) is dit vertrouwen iets gedaald.

Inwoners verwachten van de gemeente en veiligheidspartners vooral dat zij de veiligheid verder verbeteren door te zorgen voor 'meer toezicht op straat'; met name meer controleren op verkeersregels/te hard rijden en op overlast van rondhangende jeugd en verwarde personen (ook in de avonden en weekenden). Daarnaast is er behoefte aan betere communicatie met en een transparante houding van de politie en de gemeente waarbij inwoners geïnformeerd worden over wat er met hun inbreng gebeurt. Ook is er behoefte aan het verkeersveiliger maken van bepaalde wegen (vb. door inrichting als 30-km zone) en wordt genoemd dat de aanpak van vervuilende stoffen van bedrijven aangepakt zou moeten worden.

Eén derde van de inwoners (33%) kan zich voorstellen zelf ook iets te kunnen doen om de veiligheid te verbeteren. Zij denken hierbij vooral aan het melden van misstanden bij politie, gemeente en andere instanties.