Afval is grondstof, afvalscheiding in Alblasserdam

Het huidige afvalbeleid van de gemeente Alblasserdam wordt geactualiseerd naar een Grondstoffenbeleid. De gemeente wil vooraf zoveel mogelijk inwoners hierbij betrekken. In samenwerking met HVC, die zorgt voor ophalen en grondstoffenverwerking, zijn vragen gesteld aan bewoners, bijvoorbeeld over het gedrag en de voorkeuren die inwoners hebben over de manier van afvalscheiding. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden voerde het onderzoek uit en doet verslag van de uitkomsten in deze factsheet.

In totaal heeft het OCD 361 leden van het Bewonerspanel gevraagd mee te doen, daarvan hebben er 150 de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 42%. Daarnaast heeft de gemeente op Facebook een oproep gedaan de vragenlijst via een open link in te vullen. Er hebben 81 bewoners via de open link gereageerd.

Afvalscheiding

Bijna iedereen scheidt oud papier in laagbouw (99%) tegenover 91% in hoogbouw. Eenzelfde patroon zien we bij plastic (95% tegenover 91%). Opvallend zijn de lage percentages voor het scheiden van GFT en frituurolie in de hoogbouw. In een aantal hoogbouwcomplexen is geen voorziening om gft-afval  te scheiden. 
De meest genoemde redenen om geen GFT te scheiden, zijn: het is vies (15%), kan het niet apart bewaren (dat geldt met name voor hoogbouw: 19-13%) en inzamelpunt is te ver weg (14%).

Kosten afvalverwerking

Driekwart van de bewoners vinden de afvalstoffenheffing zoals het nu gaat prima. Een vijfde zou zelf invloed willen hebben op de hoogte van de heffing door alleen te betalen voor wat weggegooid wordt.

Grof huishoudelijk afval

Vrijwel alle bewoners van een laagbouwwoning geven aan grof huishoudelijk afval naar het afvalbrengstation te brengen. Dat geldt (slechts) voor zeven op de tien bewoners van hoogbouw. Ze hebben minder afval, proberen grote spullen te verkopen of hebben geen  auto. Ruim de helft zegt te weten dat grof huishoudelijk afval dat aan huis opgehaald wordt, niet gescheiden wordt. Hierbij wordt aangegeven dit vreemd te vinden. Hoe staan bewoners tegenover het alleen tegen betaling ophalen aan huis van dit grof huishoudelijk afval? 42% van de bewoners van hoogbouw heeft hier bezwaren. Onder bewoners van laagbouw is dat minder.

Duurzaamheid

Acht op de tien inwoners vindt afvalscheiden belangrijk voor het milieu en eveneens acht op de tien vindt hergebruik (recyclen) belangrijk. Nog belangrijker vindt men hergebruik via verkoop of een kringloopwinkel. Uit de toelichting komt dat men hergebruik beter vindt dan weggooien: je maakt er een ander blij mee. Het is duurzamer en de afvalberg groeit niet. De meeste bewoners vinden bij afvalscheiding milieu het belangrijkst, op plaats 2, het gemak en als derde de kosten. 

Enquête Nicolaas Beetsstraat

Tijdens de opruimdag is aan bewoners gevraagd om de enquête via de open link in te vullen of mee te doen aan een korte vragenlijst. Daaruit kwam nog naar voren dat bewoners blij zijn met de opruimdag bijvoorbeeld omdat men geen auto heeft, of het ophalen te duur vindt. Ook is men blij met de containers in de buurt, zodat ze goed kunnen scheiden.

Hoe verder na het onderzoek?

De gemeente is in het najaar 2023 bezig met het opstellen van de kaders voor het nieuwe Grondstoffenplan. De uitkomsten van de enquête worden daarbij gebruikt, evenals informatie van een werksessie grondstoffen met de Gemeenteraadsleden en landelijke eisen en wensen. De kaders voor het nieuwe Grondstoffenplan zullen door de Gemeenteraad worden vastgesteld.