Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden 2015

Wat is er uitgevoerd in de periode 2012-2014? En wat is de agenda voor de komende jaren? U leest het in deze eerste Duurzaamheidsmonitor. De Duurzaamheidsmonitor Drechtsteden 2015 kijkt, op hoofdlijnen, zowel vooruit als terug naar de duurzaamheidsopgaven in de regio Drechtsteden. De Duurzaamheidsmonitor sluit, qua opzet en inhoud, aan bij de ambities van de regio Drechtsteden zoals deze geformuleerd zijn in het Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018 ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’.

Conclusie

In het Meerjarenprogramma staat dat de regio het gebied aantrekkelijker wil maken door:

  • het vergroten van de externe- en waterveiligheid
  • het realiseren van een aantrekkelijker woonklimaat
  • in te zetten op een duurzame balans tussen werk, milieu en economie
  • de bereikbaarheid van de regio te verbeteren
  • als gemeenten in de regio zelf het goede voorbeeld te geven

De Drechtsteden zetten in op verduurzaming van de omgeving voor een goed leefklimaat met een optimale werk- en woonomgeving. We willen milieuoverlast terugdringen en de externe- en waterveiligheid verbeteren. We stimuleren energiebesparing en duurzame energie (zonnepanelen, wind, warmtenet en gemeentelijk vastgoed). We geven het goede voorbeeld en werken nauw samen met corporaties en bouwers nieuwbouw.

Als regio Zuid-Holland Zuid wordt gestart met het Energieloket. “Organisaties zoals natuur- en duurzaamheidscentra Weizigt, de Hooizolder en ‘t Weetpunt kunnen een belangrijke rol vervullen in de samenwerking tussen partijen en het bevorderen van duurzame initiatieven, bewustzijn en gedrag.”

Wij hebben ambities maar we kunnen het niet alleen, maar nodigen andere partijen, zoals Drechtse Stromen, uit om een bijdrage te leveren. Goed om te zien dat zij actief zijn in de regio zoals met blok voor blok en Zon op Andermans dak. De regio zal aan het (maritieme) bedrijfsleven vragen wat zij aan innovatie en duurzaamheid willen ontwikkelen en hoe de regio daarbij behulpzaam kan zijn, bijvoorbeeld door kennisdeling in MVO-netwerken en Milieubarometer en gezamenlijke projecten.

Daarnaast willen we een betere luchtkwaliteit bevorderen. De verduurzaming van de A15, A16 en N3 staat ook hoog op de regionale mobiliteits- en duurzaamheidsagenda, evenals het bevorderen van laadpalen en duurzamer openbaar vervoer (te bereiken via de nieuwe concessie). Kortom, er is en wordt veel voortgang geboekt. Maar, er zijn nog meer successen te boeken. De duurzame ontwikkeling van de Drechtsteden verdient ook in de toekomst permanente aandacht.