Evaluatie opgaveplan duurzaamheid 2017

De gemeente Dordrecht heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gevraagd om het opgaveplan duurzaamheid te evalueren. In hoeverre is men ermee op de goede weg: wat is er aangepakt en wat is daarvan het resultaat? En wat zijn de ervaringen met de nieuwe manier van werken en de samenwerking met de netwerkpartners? En waarvoor is eventueel bijsturing nodig? Kortom een lerende evaluatie om werkwijze, aanpak en doelbereik te verbeteren.

Conclusies

1. Tastbare resultaten behaald

Half 2017 zijn tastbare resultaten behaald in de vorm van het in gebruik nemen van de vier windmolens langs de Dordtse Kil, de verdere aanleg van het warmtenet en de ontwikkeling van de zonneweide Crayestein. Ook worden half 2017 de dieselbussen van lijn 10 (de citylijn door het centrum en de historische binnenstad) vervangen door kleinere elektrische voertuigen.

2. Duurzaamheid is steeds meer integraal onderdeel van het beleid

Steeds meer is duurzaamheid integraal onderdeel van het beleid. Dat geldt voor de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever, de uitvoering van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de duurzaamheidsparagraaf. Ten behoeve van de doorontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever zijn speciaal voor dit bedrijventerrein en een integrale focus op het thema Duurzaamheid een Duurzaamheid coördinator en een gebiedsmanager aangetrokken. Integrale afstemming op de thema's duurzaamheid en ruimtegebruik zijn hiermee geborgd.

3. Toenemend aantal duurzame initiatieven vanuit markt en maatschappij

Het aantal initiatieven vanuit markt en maatschappij neemt toe en gemeente trekt daarbij samen op. Dit is te zien op gebied van energietransitie, circulaire economie en ruimte. Zo heeft de studie van Cirkellab enthousiasme gekweekt voor circulaire economie in Dordrecht en de regio, waardoor de gemeente deelneemt aan de City Deal Circulaire Stad waarmee twee circulaire projecten gerealiseerd kunnen worden. Dordrecht participeert in de landelijke Pilot Energiestrategie Drechtsteden, waarbij gewerkt is aan strategie en samenwerkings-agenda voor de korte en lange termijn. Concreet is ook het initiatief van Drechtse Wind en ECD voor de windmolen op Duivelseiland waarin bewoners kunnen participeren.

4. Voorbeeldige gemeente komt op gang

In 2017 is gestart met het in kaart brengen van energiebesparing van gemeentelijk vastgoed. Inspanningen van de gemeente hebben o.a. geleid tot de eis dat minimaal de helft van de hybride bussen in Dordrecht vervangen worden door zero-emissie bussen in de nieuwe Openbaar Vervoer concessie per december 2018, waarvoor de provincie Zuid-Holland concessieverlener is.

De toename van abonnees Dordt Duurzaam blijft echter nog achter bij de ambitieuze doelstelling van +40% in 2018.