Wonen in de Drechtsteden 2018

Wonen in de Drechtsteden 2018 is het jaarlijkse overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Drechtsteden. Deze rapportage is gebaseerd op onder andere de woonmonitor van het Onderzoekcentrum Drechtsteden en de jaarlijkse planmonitor wonen. Met de jaarrapportage Wonen in de Drechtsteden geven we een stand van zaken weer van de doelstellingen gesteld in de regionale woonvisie Goed wonen in de Drechtsteden 2017 – 2031. Deze regionale woonvisie is eind 2017 vastgesteld.

Conclusies en voortgang

De Drechtsteden zijn goed op dreef met de voortgang van de Woonvisie.

  • Kwantitatief halen we de doelstellingen sneller dan oorspronkelijk beoogd (met de beperkingen zoals hierna verder worden toegelicht).
  • Kwalitatief sluiten we sneller aan op de gewenste ontwikkelingslijn: we bouwen in hogere segmenten en minder grondgebonden.
  • Energetisch zijn we stevig aan de slag met verduurzaming van het woningbezit en het aanleggen van een duurzame infrastructuur.
  • Voor de sociale woningbouw zijn we in gesprek over een update van de regionale prestatieafspraken; daarbij betrekken we ook de uitleg van het begrip pas-op-de-plaatsbeleid en de betekenis van de regionale spreiding van sociale woningbouw die in de Woonvisie is opgenomen.
  • We ondernemen maatregelen om te komen tot versnelling van woningbouw; we kijken hierbij niet alleen naar grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals in de Spoorzone of aan de rivieroevers, maar ook naar andere projecten waar ontwikkelingen worden vertraagd.
  • We werken toe naar intensiever samenwerking met de markt, waarbij we het 'ja-mits' in lijn met de Omgevingswet steviger gaan toepassen.