Wonen in de Drechtsteden 2019

Wonen in de Drechtsteden 2019 is het jaarlijkse overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Drechtsteden. Deze rapportage is gebaseerd op onder andere de woonmonitor van het Onderzoekcentrum Drechtsteden en de jaarlijkse planmonitor van geplande nieuwbouw en sloop. Met de jaarrapportage Wonen in de Drechtsteden geven de gemeenten in de Drechtsteden een stand van zaken weer van de doelstellingen gesteld in de regionale woonvisie Goed wonen in de Drechtsteden 2017 – 2031.

De Drechtsteden werken goed samen aan de voortgang van de Woonvisie. 

•    Kwantitatief halen de Drechtsteden de doelstellingen sneller dan oorspronkelijk beoogd (met de beperkingen zoals hierna verder worden toegelicht). 
•    Kwalitatief sluiten we sneller aan op de gewenste ontwikkelingslijn: we plannen in hogere segmenten en minder grondgebonden. 
•    Energetisch zijn we stevig aan de slag met verduurzaming van het woningbezit en het aanleggen van een duurzame infrastructuur. 
•    Voor de sociale woningbouw betrekken we de uitleg van het begrip pas-op-de-plaatsbeleid en de betekenis van de regionale spreiding van sociale woningbouw die in de Woonvisie is opgenomen. 
•    We ondernemen maatregelen om te komen tot versnelling van woningbouw; we kijken hierbij niet alleen naar grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals in de Spoorzone of aan de rivieroevers, maar ook naar andere projecten waar ontwikkelingen worden vertraagd. 
•    We werken toe naar intensiever samenwerking met de markt, waarbij we het 'ja-mits' in lijn met de Omgevingswet steviger gaan toepassen.