Wonen in de Drechtsteden 2020

Wonen in de Drechtsteden is het jaarlijkse overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Drechtsteden. Hierin geven beleidsmedewerkers en het Onderzoekcentrum Drechtsteden een stand van zaken weer van de regionale doelstellingen zoals vastgesteld in de regionale woonvisie Goed wonen in de Drechtsteden 2017 – 2031. Zijn we op stoom om de regionale ambities op het gebied van wonen waar te maken?

Om hier antwoord op te geven, gaan we in het rapport in op de ambities, ontwikkelingen, trends en invulling van de opgaven van onze regio. In het eerste hoofdstuk geven we u de ambities op het gebied van wonen weer. Hoofdstuk 2 is meer kwantitatief van aard en gaat in op de opgaven en de huidige markt. De resultaten van (landelijke) onderzoeken en relevante trends en ontwikkelingen voor de Drechtsteden en de verkoopmonitor worden nader toegelicht.

In het derde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de kwalitatieve invulling weer van de opgaven: Welke woningen gaan we bouwen? De planmonitor is input voor dit hoofdstuk (in de woonvisie overigens hoofdstuk 4). De kwalitatieve opgaven en huidige stand van zaken wordt benoemd in hoofdstuk 4. Hier gaat het onder andere over leefbaarheid, duurzaamheid en langer zelfstandig wonen. Hoofdstuk 5 geeft een weergave van de stand van zaken van een aantal grote projecten en de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties. De lopende processen, het versnellen van de woningbouwontwikkeling en andere proceszaken, komen in hoofdstuk 6 aan de orde.

De bijlage bevat de trends uit de woonmonitor en het Tabellenboek Woonmonitor geeft veel cijfers op gemeenteniveau.

De Drechtsteden werken goed samen aan de voortgang van de woonvisie.

  • Kwantitatief zouden we de doelstelling moeten kunnen halen als we het bouwtempo op het gewenste niveau kunnen krijgen. Er zijn genoeg locaties voor plannen in ontwikkeling.
  • Kwalitatief sluiten we aan op de gewenste ontwikkelingslijn: we bouwen in hogere segmenten daar waar ook de grootste behoefte ligt.
  • Energetisch zijn we stevig aan de slag met verduurzaming van het woningbezit en het aanleggen van een duurzame infrastructuur.
  • Voor de sociale woningbouw blijft het pas-op-de-plaatsbeleid en de betekenis van de regionale spreiding van sociale woningbouw die in de woonvisie is opgenomen, actueel.
  • We ondernemen maatregelen om te komen tot versnelling van woningbouw; we kijken hierbij niet alleen naar grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals in de Spoorzone of aan de rivieroevers, maar ook naar andere projecten waar ontwikkelingen worden vertraagd.
  • We werken toe naar intensiever samenwerking met de markt, waarbij we het 'ja-mits' in lijn met de Omgevingswet steviger gaan toepassen. Aan het eind van Wonen in de Drechtsteden worden de conclusies toegelicht aan de hand van de 20 uitgangspunten van de woonvisie.