Wonen in de Drechtsteden 2021, inclusief bijlagen en Tabellenboek woonmonitor 2021

Voor u ligt het jaarlijkse overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Drechtsteden. Met de jaarrapportage Wonen in de Drechtsteden geven we een stand van zaken weer van de regionale doelstellingen zoals vastgesteld in de regionale woonvisie Goed wonen in de Drechtsteden 2017 – 2031. Zijn we op stoom om de regionale ambities op het gebied van wonen waar te maken?

Om hier antwoord op te geven, gaan we in dit rapport in op de ambities, ontwikkelingen, trends en invulling van de opgaven van onze regio. In het eerste hoofdstuk geven we u de ambities op het gebied van wonen weer. Hoofdstuk 2 is meer kwantitatief van aard en gaat in op de opgaven en de huidige markt. De resultaten van (landelijke) onderzoeken en relevante trends en ontwikkelingen voor de Drechtsteden en de verkoopmonitor worden nader toegelicht. In het derde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de kwalitatieve invulling weer van de opgaven: Welke woningen gaan we bouwen? De planmonitor is input voor dit hoofdstuk (in de woonvisie overigens hoofdstuk 4). De kwalitatieve opgaven en huidige stand van zaken wordt benoemd in hoofdstuk 4. Hier gaat het onder andere over leefbaarheid, duurzaamheid en langer zelfstandig wonen. Hoofdstuk 5 geeft een weergave van de stand van zaken van een aantal grote projecten en de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties. De lopende processen, het versnellen van de woningbouwontwikkeling en andere proceszaken, komen in hoofdstuk 6 aan de orde. De bijlage bevat de trends uit de woonmonitor het Tabellenboek Woonmonitor geeft veel cijfers op gemeenteniveau.