Beschikbaarheidsmonitor 2021-2023

De zes corporaties uit de Drechtsteden brengen ieder jaar een overzicht uit van de verhuringen en ontwikkeling van het aantal woningzoekenden. De ontwikkelingen worden gerapporteerd in de Beschikbaarheidsmonitor.

In overzichten staan de resultaten van de verhuringen van de vrijkomende woningen van de Drechtsteden corporaties over de periode 2021, 2022 en 2023. Ook zijn, daar waar beschikbaar, de cijfers van Hardinxveld-Giessendam aan toegevoegd. 

De ontwikkelingen puntsgewijs:

Druk op de huurwoningen blijft stijgen; loting effectief 

Het aantal beschikbaar komende woningen is licht gestegen t.o.v. het vorige jaar. Daarmee zijn we ongeveer weer op hetzelfde niveau als in 2021. Aan alle andere cijfers zien we dat de druk op de woningmarkt nog steeds hoog is of verder stijgt. 

Weigeringen stijgen ondanks toenemende druk; bij loting weinig weigeringen 

Het aantal gemiddeld aantal weigeringen per gepubliceerde woning in het aanbodmodel blijft stijgen; van 4,6 (2022) naar 6,1 (2023). Bij woningen die in de loting worden aangeboden blijft het aantal weigeringen laag; 1,3 in 2022 en 1,2 in 2023. 

Instroom vanuit eigen gemeente, uit andere Drechtsteden gemeenten en buiten de regio 

De instroom eigen gemeente en overige gemeenten Drechtsteden bij elkaar opgeteld komt bij iedere gemeente in variaties rond de 80% uit. 

Slaagkans voor ouderen blijft hoog 

Als we kijken naar het aantal reacties vanuit de verschillende leeftijdsgroepen in relatie tot het aantal geslaagde woningzoekenden per leeftijdsgroep dan valt op dat hoe ouder, hoe hoger de slaagkans. 

Als we kijken naar het aantal verhuringen per leeftijdsgroep (los van het aantal reacties) dan zien we dat aan iedere leeftijdsgroep wel een deel van de woningen wordt verhuurd. In 2023 ging 21% van de woningen naar 28 t/m 34 jarigen en voor de groep 75 jaar en ouder was dit 5,6%. 

Aandeel woningen voor regulier woningzoekenden toegenomen; aandacht voor instroom kwetsbaren nodig 

Het percentage van de woningen dat naar woningzoekenden met een bepaalde vorm van voorrang (de zogenaamde voorstromers) gaat is gedaald van 35,6% (2022) naar 29,6%. Binnen deze groep zien we dat het aantal kandidaten dat is gehuisvest met een urgentieverklaring is gedaald van 420 (2022) naar 310.

De cijfers kunt u binnenkort ook vinden op Drechtsteden in cijfers  

https://drechtsteden.incijfers.nl/jive?cat_open_code=c1