Doelgroepen van Flexwonen in beeld - Drechtsteden 2018

De regio Drechtsteden vindt het van belang om zicht te krijgen op de behoefte aan flexwonen voor diverse doelgroepen. In het onderzoek geven de onderzoekers van Platform 31 en het Experticecentrum Flexwonen de actuele situatie en prognoses van aantallen van verschillende doelgroepen voor flexwonen.

 • Studenten wo/hbo/mbo per categorie naar uitwonend en thuiswonend
 • EU-arbeidsmigranten en expats
 • Statushouders
 • Uitstroom maatschappelijke opvang en/of andere zorginstellingen
 • Echtscheidingen en andere gebroken relaties (waaronder vlucht voor geweld)
 • Huisuitzettingen, gedwongen verkoop
 • Tijdelijke herhuisvesting door herstructurering, renovatie of verduurzaming woning
 • Zwerfjongeren
 • Ex-gedetineerden

Conclusies en aanbevelingen

De studentenhuisvesting kent nu geen grote knelpunten. Als de plannen voor een HBO opleiding Zorg verwezenlijkt worden ontstaat er behoefte aan ongeveer 350 - 450 woonruimten voor studenten met voldoende doorstroming om jaarlijks 100 nieuwe studenten te kunnen opvangen.

 • Het grote aantal studenten dat elders studeert is interessant gezien het streven om juist voor jonge kenniswerkers aantrekkelijke woonmilieus te creëren: dit deel van die doelgroep is al 'in huis' en heeft er tijdens de studie (nog) niet voor gekozen om voor een andere stad te kiezen. Het is aan te bevelen om met name onder de groep bijna afgestudeerden onderzoek te doen naar hun woon- en leefwensen en met de uitkomsten daarvan rekening te houden bij o.a. de programmering van flexibele woonconcepten.
 • Zo’n 400 tot 600 uitwonende MBO-studenten beschikken al over woonruimte. Het is aan te bevelen om met de MBO-instellingen te monitoren of er voldoende doorstroming is om jaarlijks 100 tot 150 nieuwe studenten te kunnen opvangen.
 • Een groot deel van de arbeidsmigranten is nu gehuisvest in gewone woningen in wijken. Ons advies is om er voor de groep van ca. 2.700 kortverblijvenden naar te streven om werkgevers in staat te stellen om voldoende wat grootschaliger logiesvoorzieningen te realiseren, specifiek voor deze doelgroep. Samen met het vergroten van flexaanbod voor mensen die hier middellang verblijven kan dat ca. 900 woningen vrijspelen. Om dit te bereiken is een gecoördineerde aanpak in samenspraak met werkgevers en huisvesters nodig.
 • De behoefte aan woonruimte bij expats kan samen de potentiële vraag onder bijna afgestudeerden aanleiding zijn voor een vergroot aanbod in het middenhuursegment.
 • Het blijkt (ook in deze regio) ingewikkeld om de behoefte aan uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in kaart te brengen. We schatten dat de gemeenten in de regio jaarlijks ca. 100 bewoners zouden moeten helpen en verwachten dat de helft van dat aantal goed op weg kan worden geholpen in vormen van flexwonen. Uiteraard is daarbij maatwerk nodig. Wij doen de dringende aanbeveling om tot een gecoördineerd plan van aanpak te komen van gemeenten, corporaties en zorg- cq opvanginstellingen.
 • Ook een deel van de vergunninghouders, mensen in verbroken relaties, ontruimde bewoners, en ex-gedetineerden is gebaat bij vormen van flexwonen. In totaal gaat het bij deze groepen om ca. 500 à 600 mensen per jaar.