Eerste monitor Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

In 2020 is door het Rijk een Regio Deal gesloten met de Drechtsteden-gemeenten, Gorinchem en de provincie Zuid-Holland. In de Regio Deals werkt het Rijk samen met diverse regio's aan een betere woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers. De Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem is gericht op drie thema's: onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt (human capital), stimuleren van innovatie en verbeteren van de oevers om te werken, wonen en recreëren. Er zijn 20 projecten gestart om hier invulling aan te geven. Om te volgen of deze projecten de gewenste resultaten opleveren, voert het Onderzoekcentrum Drechtsteden een monitor uit. De resultaten van de eerste monitor zijn nu bekend. Hieruit blijkt onder andere dat bewoners (zeer) tevreden zijn over hun woon-werkomgeving en dat de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven verbeterd is. Maar er komen ook kansen voor verbetering naar voren.

Aantrekkelijkheid woon-werkomgeving volgens inwoner

De helft van de inwoners is zeer tevreden over de regio (geeft een 8, 9 of 10) en 42% tevreden (geeft een 6 of 7), zo blijkt uit het bewonerspanel. De tevredenheid over de regio is in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht het hoogst. De regio is aantrekkelijk door de: goede bereikbaarheid met auto/OV, voldoende winkelaanbod en veel groen/natuur om te ontspannen. Zeven op de tien inwoners komen regelmatig naar de oevers van de grote rivieren om te recreëren. Inwoners waarderen er de groene-/wateromgeving en de rust, terwijl ze de bedrijven/industrie en de weinige verblijfsmogelijkheden als minder prettig ervaren.

Inwoners die verwachten dat investeringen in de regio een positief effect hebben op de aantrekkelijkheid van de regio, noemen vooral (plannen) voor nieuwbouw, aandacht voor groen, en de komst van meer horeca. Inwoners die verwachten dat investeringen een negatief effect kunnen hebben, noemen vooral het volbouwen van de wijken en polders met woningen en bedrijven en dus minder groen, ruimte en rust en meer verkeer.

Positie van de regio volgens Brede Welvaartsindicatoren van het CBS

In vergelijking met andere regio’s in Nederland is de regio Drechtsteden-Gorinchem over het algemeen een gemiddelde regio, waar inwoners gemiddeld tevreden zijn met het leven. Er zijn meer aandachtspunten dan positieve sterke punten. De aandachtspunten zijn:

- relatief laag aandeel hoogopgeleide bevolking 
- ontevredenheid over reistijd van en naar werk 
- arbeidsparticipatie vrouwen iets lager dan gemiddeld 
- relatief wat meer mensen met overgewicht 
- relatief weinig groen-blauwe ruimte per inwoner in vergelijking met andere regio's 
- in vergelijking met andere regio's iets minder tevreden over woonomgeving.

Daartegenover staan sterke punten:

- in vergelijking met andere regio's hoge tevredenheid met het leven 
- hoger inkomen dan gemiddeld 
- relatief hoge tevredenheid over woningen 
- minder CO2-emissie dan gemiddeld

Effect op de samenwerking volgens betrokken partijen

Uit de gesprekken met betrokken partijen die samenwerken op human capital en innovatie kwam naar voren dat de samenwerking tussen Gorinchem en de Drechtsteden-gemeenten en tussen overheid, onderwijs en bedrijven in de regio beter is sinds de start van de Regio Deal. Hierbij is meer samenwerking op het thema human capital dan op het thema innovatie. Dit heeft te maken met de bestuurlijke grenzen die men in de uitvoering van innovatieprojecten ervaart. Ook kost innovatie tijd voordat het oplevert en is het nogal ongrijpbaar. Het aansluiten van kleinere mkb-ers is een aandachtspunt in de samenwerking. Ook dient de vorm en inhoud van het onderwijs nog beter aan te sluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. Een positief effect van de verbeterde samenwerking is dat er nu door overheid, onderwijs en bedrijven gewerkt wordt aan een gezamenlijke agenda waar alle partijen achter staan en aan willen bijdragen.

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft drie onderzoeken gedaan. De eerste is een vergelijking van de prestaties op Brede Welvaartsindicatoren van de regio met andere regio's en Nederland. Daarnaast waren de inwoners aan het woord: er is een vragenlijst gestuurd naar het bewonerspanel van de Drechtsteden en Gorinchem over de aantrekkelijkheid van de woon-werkomgeving, waar 2.756 mensen aan deel hebben genomen. Als derde hebben er gesprekken plaatsgevonden met de betrokken partijen die werken aan de thema's human capital en innovatie.