Particuliere huursector

In de woonstrategie van de Drechtsteden uit 2014 wordt onder meer aandacht gevraagd voor de rol van partners op de woningmarkt. Eén van die partners is de belegger. Beleggers kunnen voorzien in woningaanbod in de marktsector voor middeninkomens. Hun kansen op de woningmarkt moeten breder in beeld worden gebracht. Voor de uitwerking van de woonstrategie is daartoe inzicht gewenst in de voorraad particulier huurwoningen. Deze factsheet geeft een eerste verkenning van de particuliere huursector in de Drechtsteden.

Conclusies

  1. Het aandeel overige huur in de Drechtsteden is gemiddeld 12%, dat is iets meer dan het Nederlands gemiddelde van 10%.
  2. De overige huursector in de Drechtsteden is zeer divers samengesteld, variërend van particulieren die 1 of 2 woningen bezitten tot commerciële verhuurders. De ongeveer 5.000 woningen in bezit van de grotere verhuurders bestaat uit drie segmenten: bezit van commerciële beleggers, bezit van ouderenzorginstellingen en bezit van landelijk toegelaten instellingen (vergelijkbaar aan corporaties) (zie overzicht).
  3. In verhouding tot de corporatiesector is het aandeel woningen in bezit van beleggers relatief klein. Gezien de beperkte mogelijkheden in de toekomst tot uitbreiding van corporatiebezit (ze bouwen wel ter vervanging, maar de lange termijn trend is een lichte daling van bezit van corporaties door sloop en verkopen) en de toename van het aantal ouderen waardoor toename van de vraag naar huurwoningen valt te verwachten, is een toenemende vraag naar vrije sector huurwoningen te verwachten. Dit wordt ook door de beleggers aangegeven.
  4. Wel ondervindt de vrije sector huur "concurrentie" van de koopsector, wanneer het gaat om jongere doelgroepen. De markt voor koopwoningen in de Drechtsteden is relatief ruim: er zijn veel gewone eengezinswoningen.3 Naar de toekomst toe wordt lichte huishoudensgroei verwacht en vraag naar meer kwaliteit.

Aanbevelingen

  1. Begin 2016 de cijfers actualiseren en zo nodig uitbreiden en daarbij met name inzoomen op het bezit van grote beleggers. De ondergrens kan dan bij 25 woningen worden gelegd (ongeveer 60 verhuurders).
  2. De tabel bewoning uit de woonmonitor actualiseren (zie tabel 6). De grens wordt hierbij veranderd naar 175.000 euro. Daarin wordt de bewoning van de huursector met WOZ waarde boven 175.000 verdeeld in negen huishouden categorieën.
  3. Nader onderzoek overwegen naar de woningvraag naar type en doelgroep en spanning op dit segment woningen en de locaties waar beleggers plannen voor in kunnen dienen. Dan wel het segment herkenbaar meenemen in regionaal woningmarktonderzoek.