Verhuisonderzoek 2018

Wat zijn kenmerken van de verhuizingen binnen de Drechtsteden? Dat is de vraag die we in deze factsheet beantwoorden. Het geeft input voor het woonbeleid van de Drechtsteden. De Drechtsteden beogen een aantrekkelijk woongebied te zijn voor de mensen die in en om de Drechtsteden wonen en werken. Doel is het bevorderen van de woonkwaliteit en faciliteren van keuzevrijheid voor alle doelgroepen, waaronder midden- en hogere inkomens, specifieke doelgroepen zoals jongeren en studenten en voor ouderen. Dit verhuisonderzoek onderzoekt de kansen op de woningmarkt voor de doelgroepen waar in het beleid focus op ligt.

 

Samenvatting

Gemiddeld is in 2018 9,5% van de inwoners (van 18 jaar en ouder) van de Drechtsteden verhuisd.1 Vanaf 2014 is er een stijgende lijn in het aantal inwoners dat verhuisde. In 2017 kende dit een hoogtepunt. Dat betrof een inhaal van verhuizingen uit de jaren van de woningmarktcrisis toen relatief weinig verhuisd is. De verwachting is dat het aantal/aandeel verhuizingen in 2019 lager zal zijn, omdat het aantal nieuwbouwwoningen (dat verhuisbewegingen op gang brengt) achterblijft bij de behoefte. 

De Drechtsteden kennen in 2017 en 2018 een klein positief migratiesaldo. In 2017 was er een positief saldo in binnenlandse vestiging en vertrek. Dat was sinds 2011 niet meer voorgekomen. In 2018 is het positief saldo het gevolg van buitenlandse vestiging die hoger is dan het vertrek naar het buitenland.

Tweederde van alle verhuizingen (66%) vindt plaats binnen de gemeente of regio.3 Eenvijfde betreft een verhuizing vanuit of naar een gemeente buiten de provincie. Binnen de regio is de sterkste relatie die tussen Dordrecht en Zwijndrecht. 456 inwoners uit Zwijndrecht gingen naar Dordrecht. Andersom gaat het om 565 inwoners. Per saldo een verschil van ongeveer 50 huishoudens. 

Jongeren en starters verhuizen relatief het meest. Ze verhuizen naar een woning in de corporatie of particuliere huursector. Ook huishoudens van 30 t/m 39 jaar verhuizen bovengemiddeld. Huishoudens van 40 jaar en ouder verhuizen juist relatief weinig. Onder 30-49-jarigen bevinden zich veel huishoudens met midden en hoge inkomens. Bij de jongeren gaat het veelal om lage inkomens en bij de starters om huishoudens met een midden-laag inkomen. 

Qua huishoudens is er in totaal een licht negatief vertreksaldo. Dit doet zich voor bij huishoudens van jongeren t/m 23 jaar (vaak alleenstaand), huishoudens van 50 t/m 59 jaar en ouderen van 60 jaar en ouder (vaak tweepersoons). Daar staat een positief saldo tegenover met name van starters van 24 t/m 29 jaar en andere leeftijdsgroepen, waaronder gezinnen met kinderen. Het gemiddeld aantal inwoners per huishouden dat vertrekt (jongeren en ouderen) is dus iets lager dan het gemiddeld aantal inwoners per huishouden van de vestigers. In eerdere jaren zagen we juist dat ook gezinnen met kinderen de regio verlieten. Dat is in 2018 niet het geval. 

Er was in 2018 een vertrekoverschot vanuit corporatiewoningen (vanwege sloop) en koopwoningen (vertrek naar elders van huishoudens van 50-59 jaar en senioren). Er kwamen per saldo meer vestigers naar een particuliere huurwoning, met name in Dordrecht (starters van 24 t/m 29 jaar). 

In 2018 vestigden zich relatief veel huishoudens van buiten de gemeente in een meergezinswoning zonder lift, met name in Dordrecht en ook iets meer huishoudens gingen naar een meergezinswoning met lift, met name in Zwijndrecht. Er is duidelijk meer vertrek dan vestiging vanuit een eengezinswoning, met name vanuit Dordrecht. Dit wijst op een roltrap migratie, dat is instroom aan de onderkant van de woningmarkt (bij de meergezinswoningen zonder lift), binnenverhuizingen naar andere woningtypes en uitstroom aan de bovenkant van de markt. 

Er vertrokken per saldo 171 huishoudens uit de regio. In alle inkomensgroepen. In 2015 "verloor" de regio nog ongeveer 300 huishoudens met midden en hoog inkomen. Dat aantal is in 2018 nog maar de helft. Er vestigden in 2018 meer huishoudens in Dordrecht dan er vertrokken (in alle inkomensgroepen). Tegelijkertijd is er een kleine doorstroming van huishoudens binnen de regio van Dordrecht naar Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht (ook in alle inkomensgroepen). 

De zoektijd is bekend voor woningen die verdeeld worden via de corporaties. Gemiddeld nam daar de zoektijd toe van 22 maanden (1,8 jaar) in 2016 naar 26 maanden (2,2 jaar) in 2018. De zoektijd hangt wel af van de gemeente en het betrokken woningtype. De gemiddelde zoektijd in 2018 varieert van 1,7 jaar (Sliedrecht) tot 2,7 jaar (Hendrik Ido Ambacht). Er is sprake van een toenemend aantal actieve woningzoekenden en zoektijden. De koopmarkt in 2018 in de regio Drechtsteden wordt door de NWM krap genoemd. Kopers kunnen slechts kiezen uit gemiddeld minder dan 2,9 woningen.