Verhuisonderzoek Drechtsteden

Wat zijn kenmerken van de verhuizingen binnen de Drechtsteden? Wat zijn de verhuisredenen en wat vindt men van de woningmarkt van de Drechtsteden? Dat zijn de drie hoofdvragen die we in deze factsheet beantwoorden door middel van het verhuisonderzoek. Dit geeft input voor het woonbeleid van de Drechtsteden. De Drechtsteden beogen een aantrekkelijk woongebied te zijn voor de mensen die in en om de Drechtsteden wonen en werken. Doel is het bevorderen van de woonkwaliteit en faciliteren van keuzevrijheid voor alle doelgroepen, waaronder midden- en hogere inkomens, specifieke doelgroepen zoals jongeren en studenten en voor ouderen. Dit verhuisonderzoek onderzoekt de kansen op de woningmarkt voor de doelgroepen waar in het beleid focus op ligt.

Conclusies

 • Gemiddeld verhuist 8% van de inwoners van de Drechtsteden per jaar. In vergelijking met eerdere jaren is het aantal verhuisde personen in 2015 met 5% toegenomen van bijna 21.000 naar 22.000 (van 7,8% naar 8,2%).
 • Het vertrek naar een andere gemeente in Nederland is iets groter dan de vestiging vanuit een andere gemeente van Nederland. De Drechtsteden kennen daarmee een licht negatief saldo binnenlandse migratie.
 • Een opvallende categorie hierbij zijn jongeren met de leeftijd tussen 18 en 23 jaar. Via de statistiek van verhuisde personen kunnen we dit jaar voor het eerst een exacter beeld geven van het aantal jongeren van 18 t/m 23 jaar dat vanuit de Drechtsteden elders gaat wonen, bijvoorbeeld op kamers om te studeren. Dat waren er in 2015 1763; daar staat een vestiging van 697 tegenover. Per saldo vertrokken er ongeveer 1.050 jongeren van 18 t/m 23 jaar. Door het uit huis gaan van kinderen, daalt de gemiddelde woningbezetting. Het heeft echter geen direct effect op de woningmarkt in de zin dat er een woning vrijkomt.
 • Het merendeel van de verhuizingen namelijk 57% vindt plaats binnen de gemeente zelf en nog eens 14% verhuist naar een gemeente binnen de regio. 29% betreft een verhuizing vanuit of naar een gemeente buiten de regio. Vaak gaat het om een verhuizing binnen de provincie Zuid-Holland (Rotterdamse regio).
 • Qua huishoudens is er eveneens een licht negatief vertreksaldo. Dit doet zich voor bij huishoudens van jongeren t/m 23 jaar en ouderen van 60 jaar en ouder.
 • Jongeren en starters verhuizen relatief het meest. Ze verhuizen naar een woning in de particuliere huursector. Ook huishoudens van 30 t/m 39 jaar verhuizen bovengemiddeld. Huishoudens van 40 jaar en ouder verhuizen juist relatief weinig. Onder 30-49-jarigen bevinden zich veel huishoudens met midden en hoge inkomens. Bij de jongeren gaat het veelal om lage inkomens en bij de starters om huishoudens met een midden-laag inkomen.
 • De vestiging en vertrek bij huishoudens met lagere inkomens is min of meer in evenwicht (licht vertrekoverschot). Dat geldt ook voor wat betreft de gereguleerde corporatiesector.
 • Er vertrekken meer midden en hogere inkomens dan dat zich in de Drechtsteden vestigen. Het gaat om huishoudens die in een eengezinswoning woonden in de middeldure (tussen 175.000 en 250.000) en dure waardecategorie (250.000 en meer). Doorstromers laten zich bij hun keuze leiden door een aantrekkelijker type en woninggrootte en woonomgeving. Het onderzoek laat zien dat meer huishoudens met midden en hogere inkomens buiten de regio gaan zoeken en uit de regio verhuisd zijn, bijvoorbeeld vanwege werk elders of omdat zij vanwege leeftijd niet meer gebonden zijn aan werk in de regio en in de Drechtsteden niet de woning/woonomgeving kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Per saldo "verloor" de regio ongeveer 300 huishoudens met midden en hoog inkomen In vergelijking met eerder onderzoek is dit licht toegenomen.
 • Uit de enquête onder verhuisde personen blijkt dat bijna driekwart van de verhuisde huishoudens korter dan een jaar naar een woning op zoek is geweest. Voor huishoudens met midden of hoog inkomen was de zoektijd relatief vaak kort; voor starters en jonge doorstromers was deze relatief lang. Gemiddeld zes op de tien vond het gemakkelijk om in de Drechtsteden een woning van hun keuze te vinden.
 • Ongeveer een op de zes van de deelnemers aan het onderzoek heeft bij de laatste verhuizing niet in de Drechtsteden gezocht, maar elders. Een deel van degenen die elders zochten deden dit om reden van afstand tot werk of opleiding, een ander deel omdat ze de geschikte woning niet konden vinden. Het gaat om starters en jonge doorstromers die op zoek naar betaalbare eengezinswoningen of betaalbare etagewoningen.
 • Ongeveer een derde van de deelnemers (34%) aan het onderzoek vindt de aantrekkelijkheid van het wonen in de Drechtsteden vooruitgegaan en een tiende vindt dit achteruitgegaan (11%).