Wonen in de Drechtsteden 2016

Voor u ligt het jaarlijkse overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in de Drechtsteden. Deze rapportage bevat dit jaar naast de woonmonitor tevens een nieuw verhuisonderzoek, beide van het Onderzoekcentrum Drechtsteden. De resultaten van deze en andere (landelijke) onderzoeken, alsook voor de Drechtsteden relevante trends en ontwikkelingen en de verkoopmonitor worden in Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 2015 nader toegelicht.

Tevens wordt op basis van het geactualiseerde regionale woningbouwprogramma in hoofdstuk 3 inzicht geboden in de voortgang en wijzigingen ten opzichte van de vorig jaar door de provincie vastgestelde nota 'Spetterend wonen in de Drechtsteden 2015'.

In de bijlage zijn zowel het verhuisonderzoek, de woonmonitor als het overzicht van de provinciale Planmonitor met het woningbouwprogramma van de Drechtsteden te vinden.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat er een aantal aandachtspunten zijn voor de Drechtsteden.

  1. De regionale sociale huurmarkt is nog steeds relatief ontspannen. Wel wordt de druk iets groter en dan vooral in de goedkopere segmenten binnen de sociale huursector. Dit komt enerzijds door afname van het aanbod (door huurharmonisatie en sloop van verouderd bezit) en anderzijds door toename van de vraag in dit segment (door toename van doelgroepen die voorrang krijgen en passend toewijzen).
  2. Doorstromers laten zich bij hun keuze leiden door een aantrekkelijker type en woninggrootte en woonomgeving. Mede doordat de Drechtsteden deze doelgroep niet in voldoende mate kunnen bedienen, is er nog steeds sprake van een vertrekoverschot van midhoge en hoge inkomens.
  3. De vraag op de koopmarkt neemt toe. Ten opzichte van eerdere prognoses valt op dat ook de marktruimte voor appartementen toeneemt.
  4. Het woningbouwprogramma komt overeen met de door de provincie geconstateerde woningbehoefteraming en past daarmee binnen de ruimte die er volgens de Ladder voor duurzame verstedelijking is om in de Drechtsteden woningen toe te voegen. De 'ladder ruimte' is met het voorliggende woningbouwprogramma wel volledig benut. Dit betekent dat, indien er nog nieuwe plannen toegevoegd worden, hiervoor ruimte gevonden moet worden door van andere projecten af te zien of deze anders te faseren.

Deze aandachtspunten worden in de aanstaande actualisatie van de woonvisie meegenomen.