MEE Drechtsteden

MEE Drechtsteden zet zich in voor mensen – mét en zonder beperking – die vastlopen in de samenleving en op eigen kracht niet verder kunnen. Om deze mensen verder te helpen biedt MEE Drechtsteden verscheidene activiteiten aan. Wat vinden de deelnemers van deze activiteiten? In hoeverre dragen ze bij aan meer zelfredzaamheid en meer participatie van de deelnemers? En wat zijn verbeterpunten? Aan deze informatie heeft zowel MEE Drechtsteden als de gemeente Dordrecht behoefte. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft MEE Drechtsteden geadviseerd over hoe dit goed te meten én heeft de resultaten van de eerste meting beschreven. De resultaten leest u in deze factsheet.

Conclusies en aanbevelingen

Veel deelnemers tevreden

De meeste deelnemers aan activiteiten van MEE Drechtsteden zijn tevreden over de medewerker die de activiteit (bege)leidt en over de opzet en inhoud van de activiteit. Het gemiddeld rapportcijfer voor de activiteit is dan ook een 8,4.

Cursussen positiever beoordeeld dan werkgroepen

Over de gehele linie oordelen de deelnemers aan cursussen positiever dan gemiddeld, terwijl deelnemers aan werkgroepen juist wat kritischer zijn. De deelnemers aan cursussen zijn vaak vrijwel allemaal tevreden over de verschillende aspecten van de cursus. Onder deelnemers aan werkgroepen is de tevredenheid ook groot, maar is er vaak ook nog een groep van één à twee op de tien die niet geheel tevreden zijn over bepaalde aspecten. Dit laatste betreft vooral de groepsgrootte, groepssamenstelling, de mate waarin de deelnemers voldoende leren in de werkgroep en de mate waarin deelname aan de werkgroep interessant is.

Activiteit levert velen kennis en contacten op

Negen op de tien deelnemers aan activiteiten zeggen voldoende te hebben geleerd. Acht op de tien hebben door de activiteit meer contacten met mensen gekregen (één van de aspecten van participatie) of verwachten in ieder geval dat dit zal gebeuren in de toekomst.

Verbetersuggesties van deelnemers

Als verbetersuggesties voor cursussen en themabijeenkomsten geven deelnemers vooral aan dat zij graag (nog) meer kennis op willen doen en daarom behoefte hebben aan meer cursusdagen of een vervolg op een themabijeenkomst. Ook is er behoefte aan meer praktische oefeningen tijdens de les of bijeenkomst. Voor werkgroepen zien deelnemers graag meer aandacht voor het Nederlands (taallessen en deelnemers aan werkgroepen Nederlands laten praten) en meer structuur in de bijeenkomsten van de werkgroep (vb. elkaar uit laten praten, één onderwerp tegelijk behandelen e.d.).

Bijdrage aan zelfredzaamheid en participatie

De bijdrage van activiteiten aan zelfredzaamheid en participatie hebben we gemeten door beide aspecten te operationaliseren in een aantal concrete aspecten en de deelnemers hier naar te vragen in de evaluatieformulieren. Het betreft dus een inschatting van de deelnemers zelf.